Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Igelbäckens kulturreservat

Kulturvärden och naturvärden hänger ihop och har till stor del skapats i mötet mellan människa och natur. Igelbäckens kulturreservat inrättades 2006 för att utvecklas till ett aktivitetsfält för de för rekreation, friluftsliv och kulturell upplevelse.

Odlingslandskapet visar hur området såg ut vid förra sekelskiftet och har anor från bronsåldern. Genom Järvafältets dalgång rinner Igelbäcken som en pulsåder genom det gamla odlingslandskapet. Bäcken, som är ett viktigt nav i den regionala Järvakilen, länkar samman grönområden i Sollentuna och Järfälla genom Stockholm och Sundbyberg ned mot Solna. I Igelbäcken lever också den sällsynta fisken grönling, som är något av en symbol för området.

Friluftsaktiviteter

Här finns rika möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter med motionsspår, ridvägar och ett nät av promenadvägar. Från bostadsområdena i Södra och Norra Järva tar du dig lätt ut i reservatet för att vandra, cykla eller åka skidor. Här finns Järva discgolfpark som är en stor och unik anläggning för dig som vill spela discgolf. Vid Eggeby gård finns ett utomhusbad. Genom området löper Tidens väg – en cirka två kilometer lång kulturhistorisk vandring i områdets spännande förflutna, längs grusvägar och med avstickare ut i naturen.

Igelbäcken

Igelbäcken, som är Stockholms stads artrikaste bäck, är kanske mest känd för den sällsynta fisken grönling. Grönlingen är en liten långsmal bottenlevande fisk med bruna fläckar på ryggen och tre par skäggtömmar runt munnen. Den har levt i bäcken minst sedan 1800-talet och trivs bäst i klart och rinnande vatten, helst med stenig botten. Stannar du till vid bäcken kan du också se rosendunört och gul svärdslilja. Tidigare har bäcken slingrat sig i dalgången, men den rätades ut under gångna sekel för att vinna odlingsmark.

Anlagda våtmarker

Nära Igelbäcken ligger två våtmarker som anlagts av Stockholms stad: Skogvaktarkärret i sydost och Hästa Groddamm i väster. Vid Skogvaktarkärret finns en nybyggd brygga och ett vindskydd med utsikt över vattnet. Dammarna har redan visat sig gynna fågelliv och groddjur och gör reservatet mer spännande som utflyktsmål. 

Odlingslandskap

När man vandrar i landskapet utmed bäcken kan man finna arter som är förknippade med äldre odlings-, ängs- och betesmarker, till exempel backsippa, korskovall, backtimjan och ängsskallra. På våren spelar sånglärkan över fältet och morkullans flyktläte kan höras i skymningen. Även hornuggla och olika rovfåglar lever i området.

Levande kulturgårdar

Landskapet i Järva friområde har präglats av de gårdar varifrån man under mycket lång tid brukat jorden i dalgången. Gårdarna fungerar idag  som mötesplatser på fältet och här finns nu ett rikt utbud av aktiviteter, inte minst för barn och ungdomar.

  • Eggeby gård: folkpark, café, djurskötsel
  • Akalla By: café och bangolf
  • Husby Gård: café, olika hantverkskurser och konstutställningar
  • Skolbarn får undervisning ute i naturen vid Eggeby Gårds Fältskola.

Påverkan av Förbifart Stockholm

I samband med att Trafikverket bygger E4 Förbifart Stockholm tas en liten del av kulturreservatet i anspråk. Därför gör trafikverket en rad kompensationsåtgärder.

Bildgalleri

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf, 5,4 MB, nytt fönster)

Reservatsskylt (pdf, 3,1 MB, nytt fönster)

Karta med cykelstråk (pdf, 351 kB, nytt fönster)

Skötselplan (pdf, 10 MB, nytt fönster)

Biotopkarta (jpg, 810 kB, nytt fönster)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Igelbäcken är enkelt att ta sig till då reservatet är inom gångavstånd från sex tunnelbanestationer. Det finns ungefär sex entréer med informationsskyltar.

  • Cykel: Det finns såväl regionala som lokala cykelstråk som leder till och genom reservatet. Till exempel det nyanlagda Kymlingestråket går utmed E18 och korsar reservatets södra del. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.
  • Tunnelbana: Med tunnelbanans blå linje kommer du till stationerna Kista, Husby och Akalla som alla ligger norr om reservatet. Med blå linje kommer du till stationerna Rinkeby, Tensta och Hjulsta som ligger söder om reservatet. Från alla stationerna är det några hundra meters promenad till reservatet.
  • Buss: Det finns ett flertal busslinjer som stannar i redan nämnda bostadsområden. Det finns också möjlighet att ta buss utmed väg 275, Akallalänken, och stanna vid hållplatsen Hästa gård.
  • Bil: Det finns ingen särskild parkering inom reservatet anordnad enbart för reservatsbesökare. I anslutning till några av gårdarna i reservatet finns mindre parkeringsplatser, till exempel vid Hästa gård och Eggeby gård samt vid Järva discgolfpark, anslutning från Akallalänken
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad