Fortsatt eldningsförbud i Stockholm

Länsstyrelsen har beslutat att det råder fortsatt eldningsförbud i hela Stockholms län. Det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud upphävs.

Söderskjutbanan

Den tidigare verksamheten vid Söderskjutbanan har lett till att marken i delar av Rågsveds friområde har blivit förorenad. Stockholms stad kommer under 2020 att sanera området.

Föroreningarna kommer från den skytteföreningsverksamhet som bedrivits inom området. Verksamheten har efterlämnat ammunition i marken och höga halter av föroreningar har uppmätts där skjutvallarna fanns.

Håll barn och hundar under uppsikt

Det är inte farligt att röra sig eller vistas i området men undvik att gräva i jorden. Hälsorisken är framförallt kopplad till intag av jord och är därför störst för små barn som kan stoppa jord i munnen. Låt inte heller hundar slicka på marken och äta jord.

Markundersökningar

Stockholms stad har tidigare gjort undersökningar av området där 200- och 300-metersbanans skjutvall fanns. I början av 2000-talet gjordes också en åtgärd där en gummiduk lades ut i marken för att hindra åtkomst till föroreningarna.

2016 gjordes en ny undersökning som visade fortsatt höga halter av bland annat bly i de ytliga marklagren vid den tidigare skjutvallen för 200- och 300-metersbanan. Provtagningar gjordes vid 25-metersbanan i samband med den undersökningen och även där konstaterades höga halter av bland annat bly i de ytliga jordlagren.

De markerade områden på bilden är där de olika skjutbanorna legat och där man provtagit.

Sanering

Stockholms stad har under hösten 2018 utrett vilken typ av sanering som behövs i den södra delen av Snösätra, inklusive skjutbaneområdet, genom fler markprover. Preliminärt kommer själva saneringen att utföras under våren 2020.

Uppdaterad