Sandstrand breder ut sig mot vattnet.
Kanaans strandbad. Foto: Johan Pontén

Badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Stockholms badplatser pågår vecka 22 till och med vecka 33. Inom Stockholms stad finns 31 officiella strandbadplatser längs Mälarens stränder, Saltsjön och i mindre insjöar. Badvattenkvaliteten vid strandbaden är överlag god.

Aktuell badvattenkvalitet

Vattenprover

Varje år från juni till och med augusti övervakar miljöförvaltningen vattenkvaliteten vid stadens officiella strandbad. Miljöförvaltningen tar prover på bakterier på uppdrag av stadsdelarna. Proverna visar förekomsten av vissa tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker).

Inspektören mäter också vattnets temperatur samt kontrollerar förekomst av avfall och annat som kan påverka badvattenkvaliteten.  Provtagningen går till på samma sätt i hela EU.

Proverna tas vid en eller två fasta punkter vid varje bad, exempelvis längst ut på bryggan och vid den grunda delen av stranden. De skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys. 

Bakteriehalten bedöms på tre sätt

 • Tjänligt – bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.
 • Tjänligt med anmärkning – vattnet innehåller lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad.
 • Otjänligt – vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så fort som möjligt. Kommunen avråder då från bad, fram tills dess att vattenkvaliteten förbättrats. 

Vanliga frågor

Besökare informeras om badvattnets kvalitet både genom skyltar nära badplatsen och på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Klassificering av EU-bad

Alla EU-bad ska ha skyltar med symboler som visar badvattnets kvalitet.

Badvattnets kvalitetsklasser

 • utmärkt
 • bra
 • tillfredsställande
 • dåligt

Varje år får alla EU-bad en klassificering utifrån de senaste fyra årens analysresultat på badvattenkvaliteten. En badplats räknas som ett EU-bad vid fler än 200 badande per dag under badsäsongen. Klassificeringen är en historisk bedömning av badvattenkvaliteten, som också ger en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt.

Skyltar för vattenkvaliteten ska inte finnas på de övriga baden.

Avrådan från bad för hela säsongen

Om ett bad får EU-klassificering dåligt måste skyltar med avrådan från bad för hela säsongen sättas upp.

Skyltar med avrådan ska alltså sitta uppe oavsett om den senaste provtagningen visat att halterna av bakterier är låga och att badvattnet är tjänligt.

Avrådan från bad vid otjänligt provsvar

Skylten med avrådan från bad sätts alltid upp om den senaste provtagningen som miljöförvaltningen gör visar ett otjänligt resultat. Då är halterna av bakterier höga och det finns en större risk att bli sjuk.

En avrådan från bad kan alltså sitta uppe även om skylten för EU-klassificeringen visar att kvaliteten är till exempel utmärkt. Skylten med avrådan från bad kan tas ner när nytt vattenprov visar att bakteriehalterna har minskat.

Du får bada även om det råder en avrådan från bad. Det är inte ett badförbud.

Ett EU-bad som haft många dåliga provtagningsresultat får EU-klassificering dålig badvattenkvalitet. Därför behöver skyltar med avrådan från bad sitta uppe hela badsäsongen. En ny klassificering görs varje år och baseras på de senaste fyra årens analysresultat på badvattenkvaliteten.

Skyltar med avrådan för hela säsongen ska sitta uppe även om de senaste provtagningsresultaten visat att halterna av bakterier är låga och att badvattnet är tjänligt. Detta eftersom det badet haft många dåliga provtagningsresultat under tidigare badsäsonger.

Vid enstaka prover som bedöms som otjänliga på grund av förhöjda bakteriehalter eller vid algblomning kommer även en tillfällig avrådan från bad sättas upp. 

Var hittar jag provtagningsresultaten?

För att se om det finns en hälsorisk att bada eller inte behöver du kontrollera de senaste provtagningsresultaten.

Hav- och vattenmyndighetens webbplats, Badplatser och kvalitet på badvatten i Stockholms
kommun

Analysresultaten används för att se den aktuella kvaliteten på badvattnet.

Där kan du se de senaste provtagningsresultaten och information om eventuell avrådan från bad vid otjänligt provsvar.

Vi tar prover på bakterierna Escherichia coli (E.coli) och intestinala enterokocker. Bakterierna finns normalt i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur. Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats med avföring. Om du sväljer vattnet kan du bli sjuk.

Vi gör ingen laboratorieanalys för att undersöka förekomsten av cerkarier (en parasit som orsakar badklåda), gifter och toxiner från alger eller miljögifter.

Det som står på Havs och Vattenmyndighetens webbplats (HoV) är alltid den mest aktuella informationen. Den tid det tar från att vi får provsvar och skyltningen gör att informationen ibland skiljer sig mellan det som står på HoV och på badplatsen. Samma sak gäller när det finns skyltar om  avrådan på badplatsen. Så fort vi får ett godkänt resultat från omprov registrerar vi detta på HoV och meddelar att skyltarna kan tas bort.

 • Det betyder att det finns höga halter av tarmbakterier i vattnet och att vi avråder från bad.
 • Om du sväljer vatten kan du bli sjuk.
 • När vi får ett otjänligt prov tar vi nya prover. Provet visar inte vilken typ av förorening det är och det visar bara hur situationen var vid provtagningen. Vi kan därför inte veta hur länge bakteriehalten är för hög.
 • Kontrollera alltid Havs och Vattenmyndighetens hemsida för senaste provtagningsresultatet, Badplatser och kvalitet på badvatten i Stockholms kommun

Våra provresultat gäller endast vattenkvalité på de officiella strandbaden. Det går då inte att göra en bedömning på andra platser som naturstränder även om de ligger i närheten av de officiella strandbaden. 

På större strandbad tar vi prover vid två provtagningspunkter. En av punkterna finns alltid vid strandlinjen och den andra oftast vid en brygga. Ibland kan det hända att de två provtagningspunkter får olika resultat. Det kan bero på att exponeringen för föroreningen tillsammans med vattenomsättningen ser olika ut vid punkterna. Det gör då att en eventuell förorening inte når till en av punkterna eller den späds ut snabbare.

Badvatten som fått bedömning ”Tjänligt” behöver inte vara fritt från bakterier, men halterna av bakterier är låga. Barn sväljer ofta mer vatten än vuxna och de löper därför större risk att bli sjuka. Barns mindre kroppsvolym gör också att de får värre symptom än vuxna.

Vid algblomning kan alger producera sjukdomsframkallande toxiner. Vattnet kan också innehålla mikroorganismer eller parasiter som du kan bli sjuk av. Dessa är dels naturligt förekommande och kan dels komma från olika föroreningar och utsläpp.

Om du sväljer vatten som innehåller dessa kan du få magont, diarré eller kräkningar. Symtomen kan variera och beror på vilken typ av virus, bakterie eller parasit du fått i dig. Du kan även få hudirritationer av vattnet som klåda, utslag, öroninfektioner eller infektioner i sår.

Mer information

Badklåda orsakas av cerkarier som är en fågelparasit som lever i sötvatten och i bräckt vatten. På sommaren vid gynnsam vattentemperatur kan stora mängder cerkarier bildas. Cerkarierna är inte synliga för blotta ögat.

Symtom

Badklåda ger kliande utslag eller blåsor på huden och påminner om myggbett. Det kan kännas obehagligt, men är ofarligt och går bort av sig själv. Enstaka personer kan få en starkare allergisk reaktion med feber. Badklådan är inte smittsam från person till person

Minska risken

 • Duscha direkt efter bad.
 • Byt blöta badkläder mot torra.
 • Torka av dig ordentligt direkt när du kommer upp från vattnet.

Meddela miljöförvaltningen

Du är inte skyldig att anmäla badklåda. Men det är bra om du ändå meddelar det till miljöförvaltningen. Då får vi veta hur stor är spridning i ett område och kan informera allmänheten. Vi gör ingen laboratorieanalys för att undersöka förekomsten av cerkarier.  

 • Miljöförvaltningen ansvarar för övervakning av badvattenkvaliteten, vattenprovtagning och att utföra tillsyn av skötseln på badplatserna.
 • Ansvaret för skötsel och underhåll vilar på den stadsdelsnämnd där badet ligger. Det innebär att de ska sätta upp skyltar, städa och hålla efter sjöfåglar.
 • När det gäller Ekhagen, Hässelby strandbad och Sköndalsbadet drivs de av Djurgårdsförvaltningen, Stockholm Exergi och Idrottsförvaltningen.

Man badar alltid på egen risk på andra platser än de offentliga badplatserna. Miljöförvaltningen tar bara bakterieprover på de offentliga badplatserna vi kan därför inte säga något om bakteriehalter på övriga platser. Det kan finnas bräddavlopp, dagvattenutlopp eller andra potentiella föroreningskällor nära. Om det finns en farled, småbåtshamn eller sjömack i närheten kan det innebära fara att bada där. Större delen av innerstaden räknas som hamnområde och där råder det badförbud, med vissa undantag.

Du får inte ta med hund på kommunens offentliga badplatser under perioden 1 juni–31 augusti. Det för att respektera allergiker, hundrädda människor och för att undvika problem med hundbajs. Hundar får bada vid Långholmens klippbad och det finns även ett hundbad norr om Sätra strandbad.

Lokala ordningsföreskrifter

Det är polisen som ansvarar för att  de lokala ordningsföreskrifterna följs.

Karta över platser med hundförbud

Karta över områdena där det råder hundförbud

Om det finns mycket fåglar på ett strandbad kan det orsaka stora mängder fågelbajs på stränder och bryggor. Avföringen kan också leda till förhöjda bakteriehalter i badvattnet.

Det är för det mesta stadsdelsförvaltningen som ansvarar för att åtgärda problem med fåglar genom att regelbundet plocka upp fågelbajs. Du kan felanmäla nedskräpning eller fågelbajs i stadens felanmälan.

Minska problem med fåglar

 • Se till att slänga skräp i papperskorgen och mata inte fåglar med matrester.
 • Är papperskorgar överfulla ta med ditt skräp hem.
 • Ta med överbliven picknick-mat hem. Fåglar kommer uppehålla sig länge och förorena platser där finns mat.

Picknickrester kan även vara skadliga för fåglar.

Uppdaterad