Meandring av Igelbäcken

Publicerad:

Uppdaterad:

Trafikverket genomför i samråd med Stockholms stad meandring av Igelbäcken vid Eggeby gård. Meandring innebär att man återskapar bäckens naturliga kurviga form. På så sätt skapar vi goda förutsättningar för ökad biologisk mångfald

Detta görs i området

  • Bäcken grävs om och skapar fler svängar som gör att vattnet rinner ca 440 meter istället för ca 340 meter.
  • Ovanför slänten planteras träd och buskar.
  • Bäckfårans slänter kommer att få flackare lutning.
  • Frön sås ut i de nya slänterna och plantor sätts ut vid fåran för att stabilisera de nygrävda ytorna och undvika erosion.

I fåran för vattendraget sätts stenblock och död ved ut på flera ställen. Sten kommer att placeras ut för att skapa lek- och livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Igelbäckens kulturreservat

Kompensation för Förbifart Stockholm

Trafikverket gör åtgärden för att kompensera för den mark som E4 Förbifart Stockholm bygger på. Under vintern 2022 gör man ett uppehåll i arbetet och avslutar sedan med att så och plantera under våren 2023. Arbetsområdet är inte tillgängligt för allmänheten och arbetet sker mellan klockan 7.00 och 18.00, måndag till fredag.