Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Igelbäckens kulturreservat

Kulturvärden och naturvärden hänger ihop och har till stor del skapats i mötet mellan människa och natur. Igelbäckens kulturreservat inrättades 2006 för att utvecklas till ett aktivitetsfält för rekreation, friluftsliv och kulturell upplevelse.

Odlingslandskapet visar hur området såg ut vid förra sekelskiftet och har anor från bronsåldern. Genom Järvafältets dalgång rinner Igelbäcken som en pulsåder genom det gamla odlingslandskapet. Bäcken, som är ett viktigt nav i den regionala Järvakilen, länkar samman grönområden i Sollentuna och Järfälla genom Stockholm och Sundbyberg ned mot Solna. I Igelbäcken lever också den sällsynta fisken grönling, som är något av en symbol för området.

Friluftsaktiviteter

Här finns rika möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter med motionsspår, ridvägar och ett nät av promenadvägar. Från bostadsområdena i Södra och Norra Järva tar du dig lätt ut i reservatet för att vandra, cykla eller åka skidor. Här finns Järva discgolfpark som är en stor och unik anläggning för dig som vill spela discgolf. Vid Eggeby gård finns ett utomhusbad.

Tidens väg

Genom området löper Tidens väg – en cirka två kilometer lång kulturhistorisk vandring i områdets spännande förflutna, längs grusvägar och med avstickare ut i naturen.

Igelbäcken

Igelbäcken, som är Stockholms stads artrikaste bäck, är kanske mest känd för den sällsynta fisken grönling. Grönlingen är en liten långsmal bottenlevande fisk med bruna fläckar på ryggen och tre par skäggtömmar runt munnen. Den har levt i bäcken åtminstone sedan 1800-talet och trivs bäst i klart och rinnande vatten, helst med stenig botten.

Stannar du till vid bäcken kan du också se rosendunört och gul svärdslilja. Tidigare har bäcken slingrat sig i dalgången, men den rätades ut under gångna sekel för att vinna odlingsmark. Bäckens slingrande lopp har nu återställts i vissa delar.

Anlagda våtmarker

I området ligger fyra våtmarker som anlagts av Stockholms stad. Skogvaktarkärret i sydost och Ärvinge groddamm mellan Kista och Rinkeby, Hästa groddamm i väster samt en anlagd våtmark intill Järva begravningsplats. Vid Skogvaktarkärret finns en brygga och ett vindskydd med utsikt över vattnet. Vid Ärvinge groddamm finns sittmöjligheter och en liten bro. Dammarna har redan visat sig gynna fågelliv och groddjur och gör reservatet ännu mer spännande som utflyktsmål. 

Odlingslandskap

När man vandrar i landskapet utmed bäcken kan man finna arter som är förknippade med äldre odlings-, ängs- och betesmarker, till exempel backsippa, korskovall, backtimjan och ängsskallra. På våren spelar sånglärkan över fältet och morkullans flyktläte kan höras i skymningen. Även hornuggla och olika rovfåglar lever i området.

Levande kulturgårdar

Järvafältets landskap har präglats av de gårdar varifrån man under mycket lång tid brukat jorden i dalgången. Gårdarna fungerar idag  som mötesplatser på fältet och här finns nu ett rikt utbud av aktiviteter, inte minst för barn och ungdomar.

  • Eggeby gård: folkpark och café
  • Akalla By: djurskötsel, lekpark, café och bangolf
  • Husby Gård: café, lekplats, olika hantverkskurser och konstutställningar
  • Skolbarn får undervisning ute i naturen vid Eggeby gårds naturskola.

Bildgalleri

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Karta med cykelstråk (pdf)

Skötselplan (pdf)

Biotopkarta (jpg)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Det är enkelt att ta sig till reservatet som är inom gångavstånd från sex tunnelbanestationer. Det finns flera entréer med informationsskyltar.

  • Cykel: Det finns såväl regionala som lokala cykelstråk som leder till och genom reservatet. Till exempel Kymlingestråket utmed E18 och som korsar reservatets södra del. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.
  • Tunnelbana: Med tunnelbanans blå linje kommer du till stationerna Kista, Husby och Akalla som alla ligger norr om reservatet, samt till stationerna Rinkeby, Tensta och Hjulsta som ligger söder om reservatet. Från alla stationerna är det några hundra meters promenad till reservatet.
  • Buss: Det finns ett flertal busslinjer som stannar i redan nämnda bostadsområden. Det finns också möjlighet att ta buss utmed väg 275, Akallalänken, och stanna vid hållplatsen Hästa gård.
  • Bil: Det finns ingen särskild parkering inom reservatet anordnad enbart för reservatsbesökare. Vid Eggeby gård och Järva discgolfpark finns parkeringsplatser.

Påverkan av Förbifart Stockholm

I samband med att Trafikverket bygger E4 Förbifart Stockholm tas en liten del av kulturreservatet i anspråk. Därför gör Trafikverket en rad kompensationsåtgärder.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad