Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Igelbäckens kulturreservat

2006 inrättade Stockholms stad Igelbäckens kulturreservat för att bevara och utveckla odlingslandskapet, som har anor från bronsåldern men även visar hur området såg ut vid förra sekelskiftet. Kulturvärden och naturvärden hänger ihop och har till stor del skapats i mötet mellan människa och natur.

Genom Järvafältets dalgång rinner Igelbäcken som en pulsåder genom det gamla odlingslandskapet. Bäcken, som är ett viktigt nav i den regionala Järvakilen, länkar samman grönområden i Sollentuna och Järfälla genom Stockholm och Sundbyberg ned mot Solna. I Igelbäcken lever också den sällsynta fisken grönling, som är något av en symbol för området.

Friluftsaktiviteter

Här finns rika möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter med motionsspår, ridvägar och ett nät av promenadvägar. Från bostadsområdena i Södra och Norra Järva tar du dig lätt ut i reservatet för att vandra, cykla eller åka skidor. Genom området löper Tidens väg - en cirka två kilometer lång kulturhistorisk vandring i områdets spännande förflutna, längs grusvägar och med avstickare ut i naturen.

Igelbäcken

Igelbäcken och koloniområdena är populära besöksmål. Igelbäcken, som är Stockholms stads artrikaste bäck, är kanske mest känd för den sällsynta fisken grönling. Grönlingen är en liten långsmal bottenlevande fisk med bruna fläckar på ryggen och tre par skäggtömmar runt munnen. Den har levt i bäcken minst sedan 1800-talet och trivs bäst i klart och rinnande vatten, helst med stenig botten. Stannar du till vid bäcken kan du också se rosendunört och gul svärdslilja. Tidigare har bäcken slingrat sig i dalgången, men den rätades ut under gångna sekel för att vinna odlingsmark.

Anlagda våtmarker

Nära Igelbäcken ligger två våtmarker som anlagts av Stockholms stad: Skogvaktarkärret i sydost och Hästa Groddamm i väster. Vid Skogvaktarkärret finns en nybyggd brygga och ett vindskydd med utsikt över vattnet. Dammarna har redan visat sig gynna fågelliv och groddjur och gör reservatet mer spännande som utflyktsmål. 

Miljöbarometern: Igelbäcken

Odlingslandskap

När man vandrar i landskapet utmed bäcken kan man finna arter som är förknippade med äldre odlings-, ängs- och betesmarker, till exempel backsippa, korskovall, backtimjan och ängsskallra. På våren spelar sånglärkan över fältet och morkullans flyktläte kan höras i skymningen. Även hornuggla och olika rovfåglar lever i området.

Eggeby Gård och Hästa gård

Landskapet i Järva friområde har präglats av de gårdar varifrån man under mycket lång tid brukat jorden i dalgången. Gårdarna fungerar  idag  som mötesplatser på fältet och här  finns nu ett rikt utbud av aktiviteter, inte minst för barn och ungdomar. Exempel på aktiviteter är folkpark och café vid Eggeby Gård, djurskötsel och bangolf i Akalla By, olika hantverkskurser och konstutställningar vid Husby Gård.

På Granholmstoppen kan man spela discgolf och äta en bit mat. Skolbarn får undervisning ute i naturen vid Eggeby Gårds Fältskola. Vid Hästa Gård finns stadens enda fungerande jordbruk, som också är ekologiskt, och har kor, får och hästar betande över delar av fältet.

Bildgalleri

Flickr: Bilder från Igelbäckens kulturreservat

Följ på Facebook

Följ vad som händer i våra naturreservat på Facebook - @naturstockholm  
www.facebook.com/naturstockholm 

Naturkartan

Naturkartan - Igelbäckens kulturreservat

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf, 5,4 MB, nytt fönster)

Reservatsskylt (pdf, 3,1 MB, nytt fönster)

Föreskrifter (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Skötselplan (pdf, 10 MB, nytt fönster)

Biotopkarta (jpg, 810 kB, nytt fönster)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Guide till tystnaden

Hitta hit

Igelbäcken är enkelt att ta sig till då reservatet är inom gångavstånd från sex tunnelbanestationer. Det finns ungefär sex entréer med informationsskyltar.

  • Cykel: Det finns såväl regionala som lokala cykelstråk som leder till och genom reservatet. Till exempel det nyanlagda Kymlingestråket går utmed E18 och korsar reservatets södra del. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.
  • Tunnelbana: Med tunnelbanans blå linje kommer du till stationerna Kista, Husby och Akalla som alla ligger norr om reservatet. Med blå linje kommer du till stationerna Rinkeby, Tensta och Hjulsta som ligger söder om reservatet. Från alla stationerna är det några hundra meters promenad till reservatet.
  • Buss: Det finns ett flertal busslinjer som stannar i redan nämnda bostadsområden. Det finns också möjlighet att ta buss utmed väg 275, Akallalänken, och stanna vid hållplatsen Hästa gård.
  • Bil: Det finns ingen särskild parkering inom reservatet anordnad enbart för reservatsbesökare. I anslutning till några av gårdarna i reservatet finns mindre parkeringsplatser, till exempel vid Hästa gård och Eggeby gård samt vid Järva Discgolfpark, anslutning från Akallalänken

Uppdaterad