Nu öppnar delar av Starboparken igen

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu kan delar av Starboparken öppna efter att resultaten av de utökade markproverna har kommit. Området vid BMX-banan och runt lekplatsen öppnades i början av september.

I samband med Starboparkens planerade upprustning visade markprover att det kunde finnas miljögifter i parken. Nya prover togs och parken har varit avstängd som en försiktighetsåtgärd i väntan på resultaten. Provresultaten har nu kommit och visar att delar av parken kan öppna.

– Vi beklagar att den här typen av process tar tid men vi har ett ansvar för att parken ska vara en säker och trygg plats för alla att vistas i. Eftersom vi precis har fått rapporten behöver vi göra en analys och återkomma med vidare åtgärder för resten av parken, säger Toni Mellblom, stadsdelsdirektör i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Området där BMX-banan ligger och en del av området runt lekplatsen öppnades den 7 september. Förvaltningen utreder också möjligheten att ta bort resten av stängslet.

Efter att ha tagit del av ett första utkast av rapporten bedömer stadsdelsförvaltningen att vissa delar av parken nu kan öppna och tittar nu vidare på åtgärder för resten av parken tillsammans med miljöförvaltningen.

Den slutgiltiga rapporten har nu kommit och förvaltningen informerar löpande om vad som händer med parken.

Du kan också följa stadsdelsförvaltningens Facebooksida för senaste nytt inom stadsdelen.

Plan för en tryggare och trevligare park

Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret har tagit fram en plan för hur parken ska bli ett tryggare och trevligare område för alla som bor i stadsdelen. Tanken är skapa fler upplevelser så som utegym, lekskulpturer, fler sittplatser och pergolas. Parken ska också slyröjas för ökad trygghet och klimatanpassas för att motverka effekter av förändrat klimat.

Inför projektstart tog trafikkontoret markprover. Dessa indikerade att det kunde finnas risk för föroreningar i marken. Under hösten 2022 tog trafikkontoret utökade markprover och de visade att det finns förorenade fyllnadsmassor, främst bly och koppar, i stora delar av parken.

Utökad provtagning

För att få en helhetsbild av området beställde stadsdelsförvaltningen i mars 2023 kompletterande markprover och delade upp undersökningsområdet i olika områden, se kartbild för detaljerad information.

Provtagningen gjordes vid flera tillfällen under våren med hjälp av borrbandvagn, sticksond eller handgrävning, i totalt 90 provpunkter ner till maximalt 2 meter under markytan. 245 prover skickades till laboratorium för analys av metaller och organiska ämnen.

Resultatet visar att det finns föroreningar i fyllnadsmassor, främst bly och koppar, som troligtvis grävts ned på 30-, 40- och 50-talet.

Hälsorisken i området är enligt rapporten främst kopplad till intag av jord. De långtidsrisker som rapporten hänvisar till är till största del gjorda utifrån att man vistas i parken dygnet runt ett helt år. Är vistelsen mindre är det statistiskt sett en mindre hälsorisk. Ytor med tillförda massor runt cykel- och BMX-banan och vid lekplatsen bedöms inte vara förorenade.

Det här händer nu

Vissa områden behöver provtas mer för att se vad som behöver göras för att få ett tryggt område för alla som besöker parken. Stadsdelsförvaltningen gör nu analys och återkommer med en åtgärdsplan för resten av parken i samverkan med miljöförvaltningen.

  • BMX-parken och lekparken ligger öppnades upp vecka 36.
  • Stadsdelsförvaltningen utreder möjligheten att ta bort resten av stängslet.
En karta över områdets olika delar.

Parkens olika områden

Parken består av olika delar:

  • Områdena A, B och F består främst av gräsytor med träd, buskar och gångvägar.
  • I den sydöstra delen av område A finns en grusad bollplan.
  • I område C finns en lekpark med lekställningar och Starbo parklek.
  • Område D är parkens skogsdel och område E består av en anlagd BMX-bana.

Frågor och svar

Till känslig markanvändning klassas områden såsom exempelvis parkmark, skolor eller bostäder. Kraven på gränsvärdena är satta högre än mark som klassas som mindre känslig. Exponerade grupper, barn, vuxna och äldre, ska kunna vistas permanent inom området under en livstid utan negativa hälsoeffekter. Inom områden klassificerade som känslig markanvändning skyddas majoriteten av markekosystemet samt grund- och ytvatten.

Stockholms stad

Kompletterande provtagning utfördes under flera tillfällen under mars och maj 2023 med hjälp av borrbandvagn, sticksond eller handgrävning, i totalt 90 provpunkter ner till maximalt 2 meter under markytan. 245 prover skickades till laboratorium för analys av metaller och organiska ämnen. Undersökningsområdet delades in i åtta olika egenskapsområden som underlag för hälsoriskbedömningen.

Den senaste provtagning kompletterar den tidigare provtagningen och är mer omfattande i syfte att kartlägga föroreningssituationen inom hela parkområdet samt även samla in underlag till kommande riskbedömning.

På platsen fanns en handelsträdgård som var verksam i minst 14 år under perioden 1945–1975. Det finns en risk att bekämpningsmedel använts under handelsträdgårdens verksamhetstid.

Spridningsförutsättningarna i mark bedöms som måttliga då området till stor del består av lera. Det bedöms därför osannolikt att den ytliga jorden som ska undersöks inom det aktuella undersökningsområdet har påverkats av eventuell hantering av bekämpningsmedel inom den före detta handelsträdgården.

Utförda undersökningar tyder på att Starboparken har fyllts ut med massor av okänt ursprung.

Det är vanligt att jämna till markens naturliga höjder med fyllnadsmassa för att få en mer plan terräng. De fyllnadsmassorna man använde på 30-, 40- och -50-talen innehöll blandat avfall, till exempel hushållssopor och byggmaterial. Detta täcktes sedan med ett tunnare lager matjord och gräs.

Provtagning av mark sker när det finns misstanke eller vid ombyggnation. Provtagning är mycket kostsamt men i samband med nya projekt provtas marken för att säkerställa att den ligger under gränsvärdena.