En hand som håller en öring i vattenbrynet.

Fiskemöjligheter

Stockholmsområdet bjuder på bra fiskemöjligheter i fiskrika vatten. Lagen om fritt handredskapsfiske gäller i Mälaren, Stockholms ström och Saltsjön. Det innebär att alla har rätt att fiska med spinnspö, pimpel eller mete på dessa vatten.

Fisk i Mälaren och Saltsjön

Artrika fiskevatten

Fiskemöjligheterna i Stockholmsområdet är stora. Näringsrikedomen i sjöarna och det faktum att Saltsjön och Mälaren möts i Stockholm präglar fisksamhällets artsammansättning. Ett 30-tal fiskarter gör området till ett av de artrikaste i mellersta Sverige. Mälarens storlek bidrar också till den stora fiskartrikedomen.

I Mälaren fiskas främst gös, ål, siklöja, gädda och abborre. I Saltsjön finns dels dessa sötvattensarter och dels fiskar som är mer bundna till havet, exempelvis strömming, lax, havsöring, sik och till och med torsk och plattfisk.

Strömmen – en lekplats för många arter

I Stockholms strömmar möts dessa vattenområden och gör Strömmen ovanligt artrik. Många fiskarter kommer periodvis till Strömmen för lek som för nors och strömming på våren eller för vidare lekvandring till Mälaren som till exempel gös och abborre. Under norsleken lockas havsöring och annan rovfisk till området för att jaga.

Under sommaren är det främst braxen och övriga så kallade vitfiskar som finns i Strömmen men även gös, abborre och någon lax på lekvandring. Havsöringsfisket i Strömmen upprätthålls genom årliga utsättningar av tvåårig så kallad smolt, havsöringsungar som är mogna för livet i havet.

Fisk i småsjöarna

Fiskbestånden i framförallt de mindre insjöarna domineras ofta av mört- och karpfiskar, så kallad vitfisk. De större sjöarna Magelungen och Drevviken ingår i ett stort sjösystem och håller fler arter än exempelvis den lilla Kyrksjölöten i Bromma där endast rudan har överlevt upprepade kvävningar orsakats av hög närsaltshalt och låg vattenomsättning i sjön.

Balansen av rovfiskar och mörtfiskar är viktig i en sjö. Ett stort mört- och karpfiskbestånd frigör näringsämnen från bottnarna som leder till igenväxning och/eller grumligt vatten. Ett starkt rovfiskbestånd och ju fler fiskarter en sjö håller desto stabilare blir de positiva värden som människan tillskriver en sjö för rekreation och naturupplevelse.

Kräftfiske

Idag finns fiskbara bestånd av signalkräftor i många sjöar och även i Mälaren. Flodkräftor finns kvar i Mälaren, i sjöar på skärgårdsöar samt i norra och södra delen av Stockholms län. Kräftpesten sprids omedelbart om de immuna signalkräftorna kommer in i en sjö med flodkräftor. Utplantering av kräftor kräver därför tillstånd av länsstyrelsen. Kräftfiske kräver alltid fiskekort, även i Mälaren.

Det finns mängder av möjligheter att fiska i Stockholms län: i skärgården, i Mälaren eller i någon annan av alla insjöar.

Uppdaterad