En rödstjärt sitter i på en trädgren. Fågeln har orange bröst och svart huvud. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Biologisk mångfald

Stadens växt- och djurliv består av en brokig blandning av införda, förvildade och ursprungliga arter, som blivit kvar i våra mer orörda naturområden. Många växter och djur har lyckats anpassa sig till stadens tuffa villkor, medan andra kräver hänsyn för att överleva.

En god livsmiljö för alla

För att nå en ekologiskt hållbar utveckling är det grundläggande att skydda den biologiska mångfalden. Med en rik variation av växter, djur och fungerande ekosystem omkring oss i staden, bevarar vi även en god livsmiljö för oss människor. Vegetationen hjälper till att rensa luft och vatten, dämpar störningar och erbjuder avkoppling. Ytterst handlar det om vilken miljö vi vill fortsätta att leva i och lämna efter oss till våra barn.

Så här behåller vi våra växter och djur i staden

Stockholms växt- och djurarter påverkas mest av byggandet av bostäder, vägar och annan infrastruktur. När man exploaterar ett grönområde gör man ett stort ingrepp och gör det svårare för växter och djur att leva och fortplanta sig. Genom att behålla spridningsvägar, till exempel en liten bit skog mellan bebyggda områden, behåller Stockholm sitt ekologiska nätverk. Det är också viktigt att våra skogar och parker har träd av olika sorter och ålder – allt för att främja Stockholms många arter.

Bredbandad ekbarkbock är en hotad art i Sverige och har en viktig förekomst i Stockholm. Bocken har så gott som hela sitt svenska bestånd knutet till ekarna i Nationalstadsparken.

Biologisk utveckling av Stockholm (pdf, 5,8 MB, nytt fönster)

Rapport från ArtArken (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Förebyggande arbete och övervakning

Miljöförvaltningen arbetar förebyggande med att sprida kunskap om biologisk mångfald i Stockholm. Vi bevakar naturvärden i planeringen av stadens bebyggelse i olika skeden. Vi övervakar stadens biologiska mångfald för att se tillstånd och trender. Arter och naturtyper i Stockholm som är hotade får särskild uppmärksamhet. I stadens egna naturreservat kontrollerar vi att skyddsföreskrifterna efterlevs.

Övergripande mål

De övergripande målen för biologisk mångfald slås fast i Stockholms miljöprogram och i Vattenprogram för Stockholm. Det är särskilt viktigt att titta på de faktorer som påverkar mångfalden i växt- och djurlivet.

Biologiska mångfaldens dag 

För att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse har Förenta Nationerna (FN) utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Det firas varje år på en vald plats i staden. 

Läs även

Uppdaterad