En humla hänger upp och ned i en blomma. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Biologisk mångfald

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa och stimulera den biologiska mångfalden i staden. Du kan till exempel sätta upp fågelholkar, bygga insektshotell, köpa ekologiska varor, plantera växter som gynnar insekter och rapportera in dina fynd av hotade arter. 

Biologisk mångfald är inte bara en fråga för avlägsna naturområden eller orörda skogar. Det är i högsta grad viktigt även i en storstad. På den här sidan listar vi en rad saker som du kan göra för att gynna den biologiska mångfalden i staden. Tillsammans kan vi göra skillnad!

 • Om alla hushåll i Sverige till exempel skulle sätta upp varsin fågelholk och varsitt bihotell skulle fåglarnas och steklarnas bostadsbrist minska kraftigt.
 • Om dessutom fler trädgårdar görs vildare med fler växter som tillåts blomma skulle fåglarna och bina ha större chans att överleva.

Guide för biologisk mångfald

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har tagit fram en 52-sidig guide med mängder av tips hur du kan hjälpa den biologiska mångfalden i Stockholm kring din fastighet. Till exempel:

 • Insektshotell underlättar bostadssökandet för pollinerande insekter.
 • Anpassa nattbelysningen. Då underlättar du för nattfjärilar och andra insekter som annars riskerar att bli utmattade när de söker sig till ljuskällorna.
 • Låt det se lite risigt ut. Betydligt fler arter trivs i den ”ovårdade” ängen. Låt gräs och blommor växa vidare ett tag till och lämna gärna ett par högar med ris.

Guide för biologisk mångfald (pdf)

Det här kan du göra

 • Låt en del av gräsmattan växa som den behagar.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Bygg eller köp ett bihotell.
 • Sätt upp holkar till fåglar och fladdermöss.
 • Bekämpa/rapportera in invasiva växter exempelvis jättelokor, parkslide och lupiner.
 • Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren.
 • Skänk pengar till och bli medlem i naturorganisationer.
 • Gör insatser i någon annans trädgård, antingen genom att prata med någon granne eller bekant, eller via nätverket Co-grow.
 • Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Välj växter som blommar vid olika tidpunkter; vår, sommar, sensommar och höst.
 • Ställ ut ett vattenfat, lägg i småsten eller kulor så insekterna inte drunknar.
 • Bygg eller köp ett bihotell.
 • Förså sommarens frön tidigt på våren.
 • Plantera lökar av till exempel krokus, scilla och tussilago. Alla vårblommor trivs i kruka och låda.
 • Perenner kan övervintra om du skyddar krukorna mot vinterkylan.
En pärlemorfjäril suger nektar på en tistel. Fjärilen är orange och sitter på en lila tistel mot en grön bakgrund.
Pärlemorfjäril. Foto: Johan Pontén
 • Sommarblommor: buddleja, jätteverbena, kärleksört, lavendel, prästkrage, rosenflockel, rosenskära, rudbeckia, strålöga.
 • Kryddväxter: oregano, salvia, timjan.
 • Ängsväxter: klöver, rölleka, prästkrage, renfana, väddklint.
 • Annat: tistlar, nässlor.

Brännässlor är den bästa barnkammaren för flera fjärilsarter, eftersom många fjärilslarver äter av nässlorna. Spar därför gärna lite brännässlor om du har det i trädgården, istället för att rensa bort det som ogräs. 

Att sätta upp fågelholkar är inte bara ett trevligt sätt för att hjälpa våra fåglar, utan gynnar också den biologiska mångfalden. Det finns färdiga holkar att köpa i handeln, men du kan enkelt bygga dem själv. Hösten är bästa tiden att sätt upp nya fågelholkar, men det går även bra under vintern. Placera gärna holken så att den inte hamnar i direkt solljus. Småfåglar behöver holkar att ta skydd och kura i när det blir riktigt kallt.

Rensa ur holken i slutet av året, eller tidigt i januari, februari. Tänk på att alltid använda handskar när du rensar. Det kan finnas parasiter och bakterier kvar från bomaterial och avföring.

En fladdermusholk på en trädstam.

Fladdermöss ger oss ekosystemtjänster genom att äta stora mängder insekter, till exempel myggor som kan upplevas som besvärande i våra trädgårdar. Genom att sätta upp fladdermusholkar kan du förbättra fladdermössens möjligheter att hitta skyddade vrår där de kan bo eller vila. Placera holken högt upp, cirka tre-fyra meter och se till att det är fri inflygning till holken.

 • Äta mer miljösmart. Tänk mer grönt och mindre kött, mejeri och fisk. Ät efter säsong och gärna närodlade produkter. Köp gärna ekologiska varor och produkter märkta med MSC, ASC och KRAV. Tänk på att djur som betar i naturbetesmarker håller vårt landskap öppet och bidrar till att gynna de örter och insekter som behöver betade gräsmarker för att klara sig. Köp bara så mycket som du äter och minska svinnet.
 • Tänka efter vad du faktiskt behöver och köp gärna begagnat, laga saker som gått sönder, återanvänd det du kan och återvinna det som inte längre går att laga.
 • Säkerställa att farliga ämnen tas om hand på rätt sätt. Lämna exempelvis nagellack, målarfärg, energilampor, elektronik och liknande ska till återvinningscentralen.
 • Välj miljövänliga städprodukter, schampo, tvål och andra förbrukningsvaror och använd inte kemikalier i din odling.
 • Tänk på att köpa FSC-märkt virke och även gärna obehandlat virke när det är möjligt. Vissa producenter har även alternativa impregneringsmetoder och produkter från hyggesfritt skogsbruk.

Det här gör staden

För att nå en ekologiskt hållbar utveckling är det grundläggande att skydda den biologiska mångfalden. Med en rik variation av växter, djur och fungerande ekosystem omkring oss i staden, bevarar vi även en god livsmiljö för oss människor. Vegetationen hjälper till att rensa luft och vatten, dämpar störningar och erbjuder avkoppling.

2020 antog kommunfullmäktigemöte en stadsövergripande handlingsplan för biologisk mångfald. Handlingsplanen är stadens första och kan tillsammans med insatser från boende, fastighetsägare och förvaltningar bidra till att stärka naturen i Stockholm.

Handlingsplanen vilar på fem strategier som syftar till att ta ett helhetsgrepp om frågan. Det handlar om att arbeta in frågan om biologisk mångfald tidigt i stadens processer och att genomföra förstärkningsåtgärder på de platser där de gröna sambanden är svaga, men även att involvera stadens olika aktörer som kan bidra i arbetet.

Här presenteras ett urval av stadens naturvårdsinsatser som blivit särskilt lyckade och kan fungera som inspiration för liknande satsningar.

Det kan vara åtgärder som visat sig effektiva för att uppfylla ett konkret naturvårdsbehov, som att stärka populationer av skyddsvärda arter eller förbättra möjligheterna till spridning för vissa djurgrupper.

Andra goda exempel kan vara mångfunktionella åtgärder som gynnar olika ekosystemtjänster för människor samtidigt som de stödjer den biologiska mångfalden i sig.

Miljöförvaltningen arbetar förebyggande med att sprida kunskap om biologisk mångfald i Stockholm. Vi bevakar naturvärden i planeringen av stadens bebyggelse i olika skeden. Vi övervakar stadens biologiska mångfald för att se tillstånd och trender. Arter och naturtyper i Stockholm som är hotade får särskild uppmärksamhet. I stadens egna naturreservat kontrollerar vi att skyddsföreskrifterna efterlevs.

Stockholms växt- och djurarter påverkas mest av byggandet av bostäder, vägar och annan infrastruktur. När man exploaterar ett grönområde gör man ett stort ingrepp och gör det svårare för växter och djur att leva och fortplanta sig. Genom att behålla spridningsvägar, till exempel en liten bit skog mellan bebyggda områden, behåller Stockholm sitt ekologiska nätverk. Det är också viktigt att våra skogar och parker har träd av olika sorter och ålder – allt för att främja Stockholms många arter.

För att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse har Förenta Nationerna (FN) utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Det firas varje år på en vald plats i staden. 

I år firar vi i Igelbäckens kulturreservat den 18 maj klockan 10.00–17.00.

Biologisk mångfald i staden

Vad är biologisk mångfald och varför behövs biologisk mångfald i staden? I den här filmen försöker vi ge svar på det.

Fler tips

Fler tips om hur du kan gynna den biologiska mångfalden.

Skyltar för biologisk mångfald, Rikare trädgårds webbplats

Rapportera arter

Vill du hjälpa till att kartlägga stadens biologiska mångfald? Rapportera in dina fynd av hotade och skyddsvärda arter. Bättre kunskap om Stockholms vilda växter och djur ökar chansen för kommande generationer att få uppleva dem.

Läs även

Uppdaterad