Foto: Joakim Josefsson

Jätteloka

Jättelokan är en giftig växt som sprids lätt och hotar att slå ut anda växter. Den finns i hela Stockholms stad och är dokumenterad på cirka 500 platser.

Jätteloka (Heacleum mantegazzianum) är en så kallad invasiv art. Den breder snabbt ut sig och kväver övrig växtlighet, och påverkar på så sätt den biologiska mångfalden. Jättelokan är även en hälsorisk eftersom den vid beröring orsakar sår och blåsor på huden, speciellt i kombination med solljus.

Tipsa oss om var det finns jätteloka

För att vi ska kunna förhindra spridningen av jättelokan är det viktigt att vi får veta var den finns så att vi kan bekämpa den.

Misstänker du att en växt är en jätteloka så kan du anmäla det via appen Tyck till. I appen kan du även felanmäla något som är trasigt eller lämna idéer, tips och synpunkter.

Kända områden med jätteloka

De största bestånden i Stockholms stad finns främst på Högdalstoppen, Johannelundstoppen, Vårbergsbackarna och vid Spångaån. Större och mindre bestånd av jätteloka förekommer över hela staden. Om den inte bekämpas brer växten snabbt ut sig. Frön som inte slagit ut kan vara grobara i upp till sju år och sprids genom till exempel vind och vatten, på bildäck och i jord som flyttas.

Foto: Joakim Josefsson

Bekämpning av jätteloka

Av hänsyn till natur och miljö används inga kemiska preparat för att bekämpa jättelokan. Sedan 2019 används endast mekanisk bekämpning, vilket innebär att vi tar ned växten flera gånger per år. Om jättelokan står i anslutning till skolor, förskolor och lekplatser kan vi även gräva upp eller kapa växtens rötter.

Den som äger eller sköter marken som jättelokan växer på är ansvarig för att växten bekämpas där. Stockholms stad ansvarar för att bekämpa de bestånd som finns på stadens mark.

Andra aktörer som ansvarar för bekämpning på sin mark är till exempel privata fastighetsägare, skolfastigheter (kommunala SISAB och privata aktörer), Trafikverket, SL samt andra kommuner.

Mer information

Uppdaterad