Lingvägens prydnadsaplar blommar i vitt och rosa under våren och försommaren. Aplarna är planterade i växtbäddar av biokol och makadam. Foto: Stockholms stad

Växtbäddar

En växtbädd är hela det utrymme där växtens rötter kan breda ut sig. En välplanerad växtbädd tar både hand om dagvatten och får växten att må bra.

På samma sätt som trädens kronor ovan jord, växer sig trädens rotsystem stora under markytan. I naturliga miljöer samsas växternas rötter med stenar, berggrund och andra växters rotsystem. För träd som växer i stadsmiljö är det utrymmet betydligt mer begränsat. Det är därför viktigt att träden planteras på ett sådant sätt att rötterna både kan växa och få tillräckligt med näring och vatten.

Träd och växtbäddar i stadsmiljö

Det finns många problem för träd som växer i stadsmiljö. Exempelvis kan tillgången till vatten ofta variera stort mellan platser och över säsongen. När många funktioner ska dela på gaturummet uppstår ofta en brist på utrymme. Med allt för små växtbäddar får träden svårt att få den näring och det vatten som den behöver för att växa.

En kompakt växtbädd med begränsad volym gör att trädet utvecklas dåligt och kan ge problem med rötter som lyfter markbeläggningen. Foto: Stockholms stad

Stockholmsmodellen

För att lösa de problem som drabbar stadsträd har Stockholms stad utvecklat flera metoder för växtbäddar i urbana miljöer.

Stockholmsmodellen är en metod för att anlägga och förbättra växtbäddar. Metoden skapar hålrum i växtbädden genom så kallad skelettjord av biokol och makadam. Illustration: Stockholms stad

Ladda ner bilden i större format (pdf, 382 kB, nytt fönster)

I stadens handbok om växtbäddar har vi samlat riktlinjer och stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad.

Gamla träd och växtbäddar i en modern stad

Många av Stockholms träd planterades i slutet av 1800-talet. På den tiden var markmaterialen i gatorna fortfarande öppna och rötterna kunde breda ut sig relativt fritt under marken. Sedan dess har gatorna asfalterats och en mängd olika typer av ledningar dragits.

De gamla trädens rotsystem har ofta fått skador från när det grävts i marken och rötternas utrymme begränsats. Detta har gjort att stadens träd inte längre får tillräckligt med luft och vatten för att kunna växa och leverera de ekosystemtjänster som de tidigare gjort.

När trafikkontoret år 2001 gjorde en bedömning av gatuträdens mående visade det sig att två tredjedelar av alla träd i innerstaden var döda eller döende. För att få träden att trivas bättre har många olika tekniker och material testats.

Stadens träd får nya växtbäddar

När staden förbättrar trädens växtbäddar får vi en mer hållbar och grönare stad. Vi genomför flera projekt med växtbäddsrenoveringar i Stockholm. På flera platser planterar vi nya träd med nya växtbäddar. På andra platser står träden kvar när vi renoverar växtbäddarna.

Plantering av nya växtbäddar med biokol och makadam. Foto: Stockholms stad

Läs även

Uppdaterad