Unika ekmiljöer i Stockholm

Stockholm har ett internationellt sett unikt ekbestånd. Det gäller såväl utbredning och kvalitet som omfattning av träd. En rik fauna finns knuten till eken – och Stockholm kallas ju också ”Eken” i folkmun.

På grund av dålig spridningsförmåga och en lång livscykel kräver många insekter en ganska stor mängd ekar för att kunna fortleva. Träden ska då vara av en viss kvalitet och stå på lagom avstånd från varandra. För att på lång sikt säkerställa Stockholms värdefulla ekbestånd krävs planering för skötsel och en plan för hur nyetablering av ek ska ske.

Ekrapport

Miljömiljardprojektet ”Stockholms unika ekmiljöer” genomfördes 2005–2007. Målet var att kartlägga ekarna i Stockholm, göra en skötselplan för att stärka trädens värde och att utreda hur eksambandet kan säkerställas på sikt.

Inventeringarna har dokumenterats i en rapport samt lagrats i en geografisk databas.

Stockholms unika ekmiljöer (pdf)

Mer information

Uppdaterad