Föreskrifter och regler i naturreservat

Ute i Stockholms natur gäller allemansrättens grundprincip: ”Inte störa, inte förstöra”. För de områden som avsatts som natur- eller kulturreservat finns dessutom särskilda föreskrifter. Reglerna är till för att alla ska kunna trivas i våra finaste naturområden och för att trygga framtiden för stadens växter, djur och historiska landskap.

I reservaten är det exempelvis förbjudet att bryta kvistar och gräva upp växter samt att störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller fånga däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur. I stadens reservat får du i regel plocka blommor, bär och svamp enligt allemansrätten.

Följande växter, som kan förekomma i de olika reservaten, är dock fridlysta i hela länet och får inte plockas:

  • Orkidéer (alla arter)
  • backsippa
  • blåsippa
  • grenigt kungsljus
  • knölvial
  • grön sköldmossa

Gullviva, liljekonvalj och lummerväxter får plockas, men inte till försäljning.

Koppeltvång

På allmän mark där inga särskilda hundrastområden finns markerade måste hundar hållas kopplade. Detta gäller i alla reservaten. 

Fiska

Med sportfiskekortet får du fiska I sjöarna Drevviken, Magelungen, Flaten, Ältasjön, Sicklasjön, Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk. I Mälaren gäller fritt fiske med handredskap. Du får däremot inte fiska i bäckar och småvatten.

Motorfordon

Enligt annan lagstiftning är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik och du får inte parkera motorfordon (inklusive moped) på parkvägar eller i terrängen. Undantag från körförbuden kan gälla för till exempel räddningstjänst samt för kommunens anställda vid tillsyn, skötsel och underhåll.

Cykelvägar

Enligt Stockholms lokala allmänna trafikföreskrifter är det endast tillåtet att cykla på de sträckor som framgår på cykelkartorna för reservaten. Du hittar kartorna på respektive reservats sida. Det är inte tillåtet att cykla på andra parkvägar, stigar eller annan terräng i naturreservaten.

Uppdaterad