Kyrksjön med badbryggan på västra sidan i förgrunden. Foto: Johan Pontén
Kyrksjön. Foto: Johan Pontén

Kyrksjölötens naturreservat

Kyrksjölötens naturreservat bildades 1997 och är en liten pärla bland Stockholms naturområden. Reservatet ligger mitt bland Norra Ängbys villaträdgårdar.

Ett system av gångvägar och stigar för promenader och motionsturer gör att du lätt kan ta dig fram i området och få syn på spännande djur och växter från de lättillgängliga stigarna. En del av Kyrksjölöten är även skyddad som så kallat Natura 2000-område. Sjön, fuktlövskogen och den öppna marken som finns i reservatet gör området rikt på naturupplevelser.

Fuktlövskog

Kyrksjön omges av en av stadens största fuktlövskogar – en ypperlig miljö för fåglar, grodor, insekter och vedsvampar. Här finns regionens samtliga groddjursarter samlade: större och mindre vattensalamander, padda, åkergroda och vanlig groda.

Det rika fågellivet innehåller fiskgjuse, häger, duvhök, stenknäck, spillkråka och mindre hackspett, vilka samtliga är skyddsvärda. Från sjöns bryggor kan du bland annat få se den ovanliga svarthakedoppingen som häckar här.

Spår från istiden

Istiden gör sig ständigt påmind i området och isen har lämnat synliga spår i form av stora stenblock och De Geermoräner. De långsmala moränformationerna bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan. Kyrksjölöten är en historisk lokal för att studera inlandsisens spår och De Geer-moränerna här är därför klassade som riksintresse. I området finns även ett gravfält från järnåldern.

Bilder

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf, 8 MB)

Reservatsskylt (pdf, 8,3 MB)

Karta över cykelstråk (jpg, 294 kB)

Skötselplan (pdf, 957 kB)

Biotopkarta (jpg, 904 kB)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

  • Cykel: Till entréerna utmed reservatets norra sida kommer du på cykelvägen utmed Spångavägen. De södra delarna når du via till exempel Bergslagsvägen och några hundra meter in på mindre gator, till exempel Möjbrovägen eller Vultejusvägen. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.
  • Tunnelbana: Tunnelbanans gröna linje ligger söder om reservatet. Från stationen Åkeshov är det cirka 400 meter att gå i riktning mot och förbi Åkeshovshallen eller skolan Nya Elementar.
  • Buss: Flera busslinjer med närliggande hållplatser som bland annat Kyrksjölöten, Urban Hjärnes väg eller Salixvägen.
  • Bil: Det finns en mindre parkering för reservatsbesökare vid Vultejusvägen. Utanför reservatet finns även parkeringsplatser vid till exempel Åkeshovshallen.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad