Utsikt över Flatensjön. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Flatens naturreservat

Flatenområdet inrättades som naturreservat 2007 och är ett varierat naturområde som ger dig möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Flatens naturreservat är ett av kommunens största sammanhängande grönområden.

Runt Flaten lever därför djur så som älg och korp vilka kräver stora, relativt ostörda arealer. Skogsmarkerna har varit svårtillgängliga för skogsbruk. Naturvärden som är förknippade med gammal skog har genom tiderna uppkommit och tillåtits vara kvar. Här kan du därför få se arter som spillkråka och mindre hackspett vilka är beroende av gammal skog.

Runt sjön Flaten kan du vandra över vida hällmarker och ner i lundklädda sänkor fram till Drevvikens strand. Vid sjön Flatens utlopp i Drevviken finns en bäckravin med vårblommande örter bland annat vårärt, tandrot, trolldruva, lungört och blåsippa.

Skrubba

Vid Skrubbavikens östra strand mynnar flera vackert utbildade sprickdalar och bäckraviner med intressant vegetation. Den rika tillgången på småvatten skapar goda förutsättningar för fåglar och groddjur.

Klättring

De stora höjdskillnaderna ger området karaktär och kan även nyttjas av klätterintresserade. I området finns också goda badmöjligheter, till exempel vid anrika Flatenbadet.

Vandringsstråk och naturstigar

I reservatet finns flera utmarkerade vandringsstråk och stigar. Sträckan runt Flaten är 5,8 km och är markerad på Naturkartan. Promenadstråket sträcker sig  mellan stora badet och barnbadet, runt Flatens lummiga utlopp och upp längs Flatensjön västra naturstrand och förbi kulturmarkerna runt Ekudden i norr.

Utmed stigen finns utsiktsplatser med vackra vyer över sjön och landskapet. Promenadvägen längs baden och Orhemsvägen är bred och tillgänglig, medan andra partier är mer kuperade. En del av promenadstigen runt Flatensjön är utformad som en naturstig. Den utgår från Orhem och sträcker sig mot Flatensjön. Den passar framför allt de yngre besökarna.

Kring Orhem kan man vandra kulturslingan 3 km genom äldre gårdsbebyggelse, hagmarker och förbi prunkande koloniområden

Karta över stigar och stråk (pdf)

Naturstig trädormen

Från Orhemsvägens bussvändplats, nära Torpets café, utgår en naturstig ned mot Drevviken som är cirka 1,3 km. Stigen har förbättrats så den är tillgänglig för rullstolsburna och synskadade. Längs naturstigen trädormen kan du uppleva Flatens olika naturmiljöer: skogen, ängen och stranden. Det finns fem platser där du kan stanna lite längre. Vid ängen finns en anlagd grillplats och vid stranden kan du ta dig ut på en tillgänglig brygga.

Tysta slingor och platser

Rofylld natur kan vara positiv för hälsan och välbefinnandet. Staden har därför markerat ut promenader till sju ”tystare, rofyllda platser”. Den ena promenaden, cirka 5 km, startar vid Flatenbadet och rundar Flatenstugorna i södra delen av reservatet. Den andra promenaden startar i Orhem, cirka 5 km och sträcker sig österut mot Orhemsnäset. Du kan givetvis också välja att besöka enstaka platser.

Ekudden och Orhem

Ekudden

Ekudden vid Flatensjöns norra ände är med sina gamla knotiga ekar, betesmarker och spår av äldre parkanläggning, väl värd ett besök. Ekudden var ursprungligen ett arrendetorp och senare ett sommarnöje vid norra stranden av sjön Flaten. Huvudbyggnaden brändes ner i slutet av 1960-talet och markerna växte igen. Under flera år har ängs- och beteshagar som tillhört de äldre gårdarna vid Ekudden restaurerats. Detta ger ett ljust landskap och ökar även mångfalden bland växter och småkryp knutna till kulturmarker. Här kan du nu promenera runt en slinga och njuta av landskapet.

Orhem

Namnet Orhem nämns första gången år 1409, och syftade då på ett torp som troligen låg på den plats där Orhems gård ligger idag. Gårdens huvudbyggnad uppfördes på 1700-talet men har bytt karaktär under årens lopp. Kulturmarkerna kring Orhem består idag av öppna beteshagar och prunkande koloniområden. De äldre hagmarkerna slås varje sensommar och På ängen vid Orhems grindstuga blommar därför rikligt med ängsblommor så som solvända och jungfrulin.

Säsongsöppna caféer

Vid Orhems och Ekens koloniområde finns säsongsöppna caféer. Säsongsöppen kiosk finns också vid Flatenbadet. I norr ansluter Flatens naturreservat till Nacka naturreservat och det är möjligt att promenera mellan reservaten utmed Ältasjöns strand.

Fiske

Möjlighet till fiske av bland annat abborre och gädda får du om du har ett sportfiskekort.

Bildgalleri 

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Karta med cykelstråk (jpg)

Skötselplan (pdf)

Biotopkarta (jpg)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Flatens naturreservat är stadens största naturreservat och kan nås från flera håll.

  • Från Gullmarsplan går bussar till Flatenbadet och till Skrubba (hållplats Hanviken).
  • Från Skarpnäcks tunnelbanestation går bussar till Orhem. Därifrån går flera promenadstigar ut i reservatet.
  • Entréer med parkeringar finns bland annat vid Flatenvägen, Flatenbadet, Orhem, Orhemsnäset och Skrubbasandsvägen för dem som cyklar eller åker bil. 
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad