Utsikt västerut mot vattenspegeln i Årstaviken med omgivande grönska. Foto: Johan Pontén
Årstaviken. Foto: Johan Pontén

Årstaskogen och Årsta holmars naturreservat

Den 29 januari 2018 inrättades naturreservatet i Årstaskogen och Årsta Holmar. Årstaviken med Årstaskogen och Årsta holmar är genom sitt geografiska läge, alldeles vid gränsen mellan Saltsjön och Mälaren, en viktig del av stadens grönstruktur.

Årstaskogen är ett skogsklätt större naturområde på norrsluttningen på en så kallad förkastningsbrant ned mot Årstaviken. Som stor sammanhängande biotop är naturområdet unikt i den inre stadsregionen och har stora ekologiska värden, inte minst som spridningskorridor längs vattenkanten (Mälarkilen) för en del arter och med ett visst samband med Tyrestakilen, ett av de regionala grönområden som når fram till Sickla kanal/Hammarbybacken. Närheten till Södermalm och Årsta bidrar till skogens höga rekreativa värden. Området har också höga kulturhistoriska värden, till exempel Dianelunds koloniträdgård och Årsta gård.

Tallskog

I skogen och på hällmarkerna finns flera gamla och grova tallar som utgör viktiga livsmiljöer för många arter. Skogen har tidigare betats och då varit glesare. Flera fågelarter som trivs tallskogar påträffas i Årstaskogen, bland annat tofsmes, spillkråka, större hackspett och nötväcka. Den sällsynta svampen tallticka, som växer högt upp på stammen på gamla tallar, är vanlig i Årstaskogen.

Årsta gård

Bebyggelse har funnits vid Årsta gård sedan förhistorisk tid. Här finns bland annat ett gravfält från yngre järnålder. Gården var en storgård fram till sent 1800-tal och jordbruk bedrevs på gården fram till 1940-talet. Märta Helena Reenstierna, även kallad Årstafrun, bodde på gården från 1775 och fram till 1841. I sin dagbok berättar hon om det dagliga livet i Stockholm vid denna tid.

Ädellövskog

Vid Årsta gård växer en variationsrik ädellövskog. Även i Årstaskogens östra del finns ett ädellövskogsparti med bland annat ek, lind, lönn och ask. Lövskogsmiljöerna är värdefulla för många arter. Hackspettar har ofta sina bohål i gamla eller döda träd och fladdermöss sover ibland bakom löst sittande bark. På våren syns och hörs många fågelarter.

Årsta holmar

Årsta holmar består av tre öar. Bergholmen, Allholmen, och Lillholmen som är den östligaste minsta ön. De tre öarna har till viss del olika karaktär. Ängsytor dominerar på Lillholmen, på Bergholmen är det betydligt mer skärgårdskaraktär samt Allholmen med sin odlingsmark. Årsta holmar består av en fantastisk mångfald i en skyddad miljö där växter och djur kan leva väldigt ostört, trots att man befinner sig i Stockholms centrala delar. På 1740-talet uppfördes Årsta holmars gård. Sedan dess har holmarna haft en mängd olika ägare. Idag ägs gården av Tre holmar som bedriver utbildning i taktil behandling. Årsta holmar inköptes av staden 1886. Holmarna var en egen stadsdel mellan 1926-1934.

Fuktlövskog

På Årsta holmar växer fuktlövskog, med arter som knäckepil, klibbal och lind. Skogen är av naturskogskaraktär med olikåldriga träd och död ved. På trädens bark och i veden trivs svampar, mossor och lavar. Fladdermöss rör sig mellan skogen och vattnet i sin jakt på föda. Här finns ett rikt fågelliv med arter som fiskgjuse, näktergal, duvhök, stenknäck och mindre hackspett.

Artrika stränder

Utmed Bergholmens stränder samt runt Lillholmen växer vassbälten och i viken mot Alholmen finns ett gungfly. Här häckar bland annat drillsnäppa, mindre hackspett och silltrut. Andra fågelarter som håller till här är strandskata, häger, rörsångare och sävsångare. De grunda vikarna utgör dessutom värdefulla miljöer för fiskar och groddjur. Träd med gnagspår av bäver är en vanlig syn längs stränderna. 

Kulturhistoriska lämningar

På Årsta holmar finns kulturhistoriska spår av ett äldre park- och odlingslandskap. Bland annat syns rester av den tidigare engelska parken i form av grova ädellövträd, prydnadsbuskar och slingrande stigar. Flera bebyggelselämningar från växthus och annan gårdsbebyggelse finns också på ön. Vid Alholmens nordvästra strand finns ett äldre bryggfäste och i vattnet runt holmarna finns ett antal lämningar efter fartyg.

Bilder

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf, nytt fönster)

Reservatsskylt – Årstaskogen (pdf, nytt fönster)

Reservatsskylt – Årsta holmar (pdf, nytt fönster)

Karta över Årstaskogen och Årsta holmar (pdf, nytt fönster)

Karta över cykelstråk (jpg, nytt fönster)

Skötselplan (pdf, nytt fönster)

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad