En hällmark breder ut sig med skog som ansluter från sidorna. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Hagsätraskogens naturreservat

Hagsätraskogen är 31 hektar stort och ligger i anslutning till Älvsjöskogens naturreservat och Rågsveds naturreservat. Här kan du uppleva gammal fin hällmarkstallskog på höjderna och i de lägre partierna ädellövskog och lövsumpskog. Naturreservatet inrättades 2021 och är Stockholms elfte naturreservat.

En bred öppen dalgång går genom området. Genom dalgången löper Ormkärrsbäcken som mynnar i en liten groddamm, Ormkärrsdammen. I brynen mot den öppna gräsmarken växer en del gamla vidkroniga ekar. Områdets öppnare delar visar spår av ett historiskt odlingslandskap. Flera gångvägar och mindre stigar går genom området.

Våtmarker och fuktlövskog

I Hagsätraskogens våtmarksmiljöer och fuktskogar finns värdefulla livsmiljöer för grodor, paddor och vattensalamandrar. I Ormkärrsdammen, som anlades 2012, har vanlig groda och mindre vattensalamander påträffats.

Nära våtmarkerna finns partier med fuktig lövskog. Här finns rikligt med död ved, som gynnar många arter av mossor, lavar, insekter och svampar. Framförallt under våren är fuktlövskogen också rik på sjungande småfåglar.

Ett välbevarat kulturlandskap

I den öppna dalgången finns spår av ett äldre gård- och torpsamhälle. Här låg tidigare torpet Ormkärr, tillhörande Älvsjö gård, och lämningar av den äldre torparmiljön kvarstår i form av stengrunder, ett röjningsröse, kulturväxter och spår av åkermark vars gränser markeras med åkerdiken och brynekar.

Åkermarken brukades från tidigt 1600-tal och fram till 1950-talet. Förekomsten av ek, några med ganska vida kronor, liksom ett visst inslag av hassel, tyder även på ett tidigare ängsbruk i området.

Lummiga ekmiljöer

Mellan skogen och dalgången finns brynmiljöer med gamla, vidkroniga ekar. Äldre ekmiljöer är viktiga för många arter, bland annat för vedlevande insekter som i sin tur utgör föda för många fåglar.

Många insekter har sina boplatser i gamla lövträd och besöker de blomrika ängsmarkerna i jakt på föda. På stammen av riktigt gamla ekar kan du hitta svampar som ekticka och oxtungsvamp. I den rika vårfloran syns lundväxter som blåsippa och vätteros.

Gammal tallskog på höjderna

Tallskogen på höjderna har troligen varit undantagen från modernt skogsbruk. Detta har bidragit till skogens orörda karaktär, träden har olika ålder och det finns mycket död ved. Olika fågelarter kan ses i tallskogen, bland annat tofsmes, spillkråka och duvhök.

Högt upp på stammen på gamla tallar växer tallticka. I trädets bark och ved lever flera insektsarter, bland annat den sällsynta arten reliktbock, som är beroende av gammal, solbelyst tall.

Promenadstigar

Från Ormkärr sträcker sig en bred gång- och cykelväg genom skogen fram förbi groddjursdammen och vidare ut genom den öppna dalgången i norr. Den är plan och lättillgänglig. Flera mindre stigar är upptrampade i de kuperade och variationsrika skogspartierna utmed järnvägen.

Bildgalleri 

Naturkartan

Information

Reservatsskylt (pdf)

Reservatsbroschyr (pdf)

Beslut för Hagsätraskogen (pdf)

Karta med gräns för Hagsätraskogen (pdf)

Cykelstråk i Hagsätraskogen (jpg)

Skötselplan för Hagsätraskogen (pdf)

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad