En groda i vattnet i alkärret i Älvsjöskogen. Foto: Johan Pontén
Grodlek i Alkärret. Foto: Johan Pontén

Älvsjöskogens naturreservat

Älvsjöskogen inrättades som naturreservat 2016. Skogen utgör en sammanhängande del av ett ekologiskt betydelsefullt område för biologisk mångfald som sträcker sig mellan Bornsjökilens och Hanvedenkilens yttersta spetsar.

Älvsjöskogen består till stor del av branta berg och markerade sprickdalar. Hällmarkstallskog dominerar på topparna där jordtäcket är tunt eller saknas helt. Skogen har naturskogskaraktär med ett stort inslag av död ved som ger förutsättningar för ett rikt biologiskt liv.

Djur och växtlighet

Ett flertal barrskogsfåglar som till exempel spillkråka, kungsfågel och tofsmes finns i området och både duvhök och korp har sina bon i reservatet, medan deras jaktmarker kan sträcka sig över större områden. Mindre hackspett finns vid våtmarkerna och många småfåglar uppehåller sig både i skogen och i närliggande trädgårdar.

Vanlig groda och mindre vattensalamander leker i Vårgårdadammen och i Stora Alkärret (kallas även Bergtorpskärret). Vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander leker i Långsjön och i dammen intill Långsjön. En inventering av svampar och lavar under 2012 visade att skogen innehåller flera olika signalarter, vilka indikerar stor biologisk mångfald knuten till gammal barrskog.

Historiska miljöer

Rakt igenom naturreservatet finns rester av Göta landsväg som har samma sträckning som den väg som idag heter Korkskruven. Denna väg utgjorde Stockholms enda landförbindelse söderut till kontinenten ända in på 1600-talet. Vid kommungränsen står en gränstavla i järn. I den nordöstra delen av reservatet fanns en banvaktarstuga. Stugan fanns kvar till tiden kring andra världskriget och man kan fortfarande se rester av trädgården mellan banvallen och gångvägen.

I slutet av 1920-talet började den öppna marken i norra delen av skogen att användas som idrottsplats. På Farmen, som området kom att kallas, bedrevs både friidrott och spelades fotboll och 1934 invigdes en hoppbacke här. En dansbana har funnits väster om idrottsplatsen, men idag återstår endast fundamenten.

Friluftsliv

Den lokala orienteringsklubben Älvsjö Örby använder skogen för träningar varje vecka året runt. OK Älvsjö/Örby och Älvsjö AIK har sina klubbstugor invid Älvsjö gamla bollplan. Skogen utnyttjas även för andra mindre tävlings- och motionsarrangemang och det populära Naturpasset.

I skogen finns två belysta motionsspår på 1,8 km och 3,8 km. Älvsjöskogen har höga upplevelsevärden och används flitigt för promenader, löpning, annan motion, samt förskoleutflykter och skolaktiviteter och är därför ett viktigt område för vardagsrekreation.

Bilder

Bilder från Älvsjöskogen, Flickr

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Karta över cykelstråk (jpg)

Skötselplan (pdf)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

  • Till fots eller cykel: Till entréerna vid reservatets norra sida kommer du på Klubbevägen eller Långsjövägen. De södra delarna når du till exempel via Storskogsvägen eller Åldermansvägen.
  • Kollektivtrafik: Buss 144 från Älvsjö station, stig av vid hållplats Viktoriavägen
    (norra delen) eller Myrvägen (mellersta delen).
  • Bil: Parkeringsplatser finns på Pukslagargatan och Långsjövägen (norra delen) samt vid Myrvägen/Korkskruven.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad