Vattenspegeln på sjön Judarn. Foto: Johan Pontén
Sjön Judarn. Foto: Johan Pontén

Judarskogens naturreservat

Naturreservatet bildades 1995 och är Stockholms första naturreservat. Naturen är omväxlande med öppna ängsmarker och kuperade skogsmarker med sjön Judarn centralt belägen.

I hela området finns ett nät av promenadvägar och stigar. Du kan promenera runt sjön Judarn och uppleva sjöns skiftningar och en variation av naturtyper.

Våtmarker

I norr omgärdas sjön av våtmarker som utgör en utmärkt livsmiljö för bland annat groddjur. Här finns Stockholms samtliga groddjur representerade, bland annat den större vattensalamandern som bara finns i några få områden i Stockholms stad. Vattensalamandern är ett ödlelikt groddjur med vacker parningsdräkt. Går du ut i skymningen en aprilkväll kan du få höra lekläten från padda, åkergroda eller vanlig groda ljuda vid sjön.

Groddammar

Det finns tre anlagda groddjursdammar i anslutning till sjön Judarn. I två av dammarna leker större vattensalamander som är en särskilt skyddsvärd art för reservatet. Området är också skyddat som ett Natura 2000-område, just för den större vattensalamanderns skull.

Fiske och fågelliv

I sjön Judarn lever också abborre, mört och ruda och om du har fiskekort kan du pröva fiskelyckan. Söder om sjön är naturen starkt kuperad och nästan trolsk med grova träd och blocksamlingar. Här häckar bland annat spillkråka och tofsmes, arter som signalerar om goda skogskvaliteter. Har du tur kan du även få skåda duvhökens flykt genom barrskogen.

Spår av inlandsisen

I området finns tydliga spår efter inlandsisen som lämnade stockholmstrakten för cirka 10 000 år sedan. Särskilt intressanta är de så kallade De Geermoränerna som ser ut som upphöjda, långsmala stensamlingar. Detta är en klassisk lokal för att studera inlandsisens spår och De Geermoränerna är klassade som riksintresse.

På ett par höjder väster om sjön har de människor som levde här under bronsåldern också lämnat spår i form av gravar och en skålgropssten. De öppna ytorna i norr var en gång i tiden jordbruksmark. Idag kan de användas för olika aktiviteter som lek och sport. Fälten omgärdas av slånbuskage som under våren blommar i riklig mängd.

Naturstig

I Judarskogen finns en naturstig. Det finns åtta informationstavlor längs stigen och det tar cirka en timme att gå den. Under vandringen får du lära dig att se de 10 000-tals år gamla spåren i naturen efter istiden och att se de förändringar i landskapet som fortfarande sker.

Judarskogens naturstig (pdf)

Bildgalleri

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Karta med cykelstråk (jpg)

Skötselplan (pdf)

Biotopkarta (jpg)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit 

Judarskogen är lätt att hitta till med tunnelbana eller via olika parkvägar in i reservatet. Det finns sex entréer med informationsskyltar.

Till entrén vid Åkeshovs gård via cykelväg utmed Bergslagsvägen. De södra och sydöstra delarna av reservatet når du från Drottningholmsvägen och några hundra meter på mindre gator, till exempel Gubbkärrsvägen eller Rånövägen. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.

  • Tunnelbana: Tunnelbanans gröna linje går utmed norra delen av reservatet. Från stationen Åkeshov är det cirka 200 meter att gå i riktning mot Åkeshov gård. Från stationen Ängbyplan är det cirka 100 meter att gå i riktning mot Judarnängen.
  • Buss: Flera busslinjer med närliggande hållplatser som bland annat Åkeshov, Rånövägen och Ängbybadet.
  • Bil: Det finns inga anordnade parkeringsplatser inom reservatet, men det finns till exempel några parkeringsplatser vid entrén vid Åkeshovs gård.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad