Planerade naturreservat

Staden planerar ett nytt naturreservat i Hagsätraskogen. Kommunfullmäktige väntas fatta det slutliga beslutet om att inrätta reservatet 2020.

Samrådstiden för reservatförslaget avslutades den 4 juni 2018.

Vad innebär förslaget om naturreservat i Hagsätra?

Staden höll samråd 4 april – 4 juni 2018 och anordnade öppet hus om reservatsförslaget i Ormkärrsskolan den 16 april.

Enligt förslaget kommer naturreservatet i Hagsätraskogen att bli ungefär 27 hektar stort. Skogen ligger öster om västra stambanan, mellan stationerna Älvsjö och Stuvsta. På andra sidan järnvägen ligger Älvsjöskogens naturreservat som inrättades 2015.

Ett område med naturmark intill Ormkärr och Älvsjö industriområde är tänkt att lämnas utanför reservatet. Här kommer staden att utreda behovet av eventuell ny bostadsbebyggelse.

Ta del av förslag till samråd: 

Förslag till beslut inklusive gränser och föreskrifter för reservatet (pdf. 1,7 MB, nytt fönster)

Förslag till skötselplan (pdf, 3,5 MB, nytt fönster)

Ekonomisk kalkyl (pdf, 190 KB, nytt fönster)

Hur arbetar staden vidare med förslaget?

Exploateringskontoret leder arbetet med naturreservatet i nära samverkan med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen:

  • Ansvariga förvaltningar sammanställer och analyserar nu de synpunkter som lämnades in under samrådet.
  • Eventuellt kommer förvaltningarna att föreslå ändringar i reservatsförslaget.
  • Synpunkterna och ändringsförslagen redovisas sedan för politikerna i de ansvariga nämnderna.

Varför planerar vi ett naturreservat i Hagsätra?

Trots att Hagsätraskogen är relativt liten finns det fler olika naturtyper och ett rikt växt- och djurliv där. Från Hagsätraskogen går flera spridningsvägar för växter och djur till andra skogsområden. Skogen används flitigt som strövområde av boende i Hagsätra och Huddinge, inte minst av skolor och förskolor.

Vi vill stärka den biologiska mångfalden

Syftet med att bilda ett naturreservat är att ge Hagsätraskogen ett starkare skydd. På så sätt kan staden stärka den biologiska mångfalden av växter och djur, till exempel äldre barr- och ädellövskog och vissa insekter, fåglar och svampar.

Staden vill också skydda och stärka området för rekreation och friluftsliv. Det finns till exempel planer på att koppla ihop Hagsätraskogen och Älvsjöskogen med en så kallad ekodukt.

Bakgrund till uppdraget

Kommunfullmäktige gav 2016 exploateringsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram ett förslag till naturreservat för Hagsätraskogen.

Beslut väntas år 2020 

Kommunfullmäktige väntas fatta det slutliga beslutet om att inrätta reservatet år 2020. Planeringen av naturreservatet pågår parallellt med utvecklingen av ny bostadsbebyggelse i Rågsved och Hagsätra. 

Uppdaterad