Området för Kyrkhamns naturreservat. Flygbild: Lennart JOhansson, stadsbyggnadskontoret
Flygbild över området för Kyrkhamns planerade naturreservat. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Planerade naturreservat

Stockholms stad planerar ett nytt naturreservat i Kyrkhamn i Hässelby Villastad.

I Kyrkhamnsområdet planerar staden ett nytt naturreservat. Ett förslag till beslut om reservatet med avgränsning och föreskrifter väntas gå ut på samråd under 2021.

Kyrkhamn

Kyrkhamnsområdet ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla kommun och är en del av Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och exploateringsnämnden är ansvarig för att ta fram förslaget.

Därför föreslås ett naturreservat i Kyrkhamn

Kyrkhamn föreslås skyddas som naturreservat för att säkra och synliggöra ett för friluftslivet viktigt område. Syftet är också för att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets funktion som kärnområde. Dessutom ingår i förslaget att skydda och framhäva kulturhistoriska byggnader och spår i landskapet.

Uppdaterad