Området för Kyrkhamns naturreservat. Flygbild: Lennart JOhansson, stadsbyggnadskontoret
Flygbild över området för Kyrkhamns planerade naturreservat. Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Planerade naturreservat

Staden planerar ett nytt naturreservat i Kyrkhamn i Hässelby Villastad och ett i Hagsätraskogen i Hagsätra.

I Kyrkhamnsområdet planerar staden ett nytt naturreservat. Ett förslag till beslut om reservatet med avgränsning och föreskrifter väntas gå ut på samråd under 2021.

Kyrkhamn

Kyrkhamnsområdet ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla kommun och är en del av Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och exploateringsnämnden är ansvarig för att ta fram förslaget.

Därför föreslås ett naturreservat i Kyrkhamn

Kyrkhamn föreslås skyddas som naturreservat för att säkra och synliggöra ett för friluftslivet viktigt område. Syftet är också för att skydda och för biologisk mångfald utveckla områdets funktion som kärnområde. Dessutom ingår i förslaget att skydda och framhäva kulturhistoriska byggnader och spår i landskapet.

Bakgrund

Under 2012 gav Kommunfullmäktige exploateringsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag till naturreservat i Kyrkhamnsområdet. På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer förslaget om reservatsområdet att behöva planeras om och ett nytt samråd kommer att genomföras.

Projektet Lövstaverket, Stockholm växer

Preliminär tidplan för arbetet

  • Samråd under 2021 
  • Bearbetning av förslaget och beslut i kommunfullmäktige vintern 2022

Hagsätraskogen

Ett samråd om förslag till naturreservat i Hagsätraskogen hölls våren 2018. Det har sedan reviderats och ett nytt förslag samråds hålls under sommaren 2020, med de som har rättigheter inom de områden som har lagts till och med stadsdelsnämnden, stadsmuseet och länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige väntas fatta det slutgiltiga beslutet om att inrätta reservatet kring årsskiftet 2020/2021.

  • Enligt förslaget kommer naturreservatet i Hagsätraskogen att bli ungefär 32 hektar stort.
  • Skogen ligger öster om västra stambanan, mellan stationerna Älvsjö och Stuvsta, samt söder om Ormkärr.
  • På andra sidan järnvägen ligger Älvsjöskogens naturreservat som inrättades 2015.

Ta del av förslag till samråd: 

Förslag till beslut inklusive gränser och föreskrifter för reservatet (pdf. 1,1 MB, nytt fönster)

Skötselplan (pdf, 2,1 MB, nytt fönster)

Ekonomisk kalkyl (pdf, 190 KB, nytt fönster)

Karta med förslag till ny gräns (pdf 2 mb, nytt fönster)

Hur arbetar staden vidare med förslaget?

Exploateringskontoret leder arbetet med naturreservatet i nära samverkan med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen:

  • Ansvariga förvaltningar sammanställer och analyserar nu de synpunkter som lämnades in under samrådet.
  • Eventuellt kommer förvaltningarna att föreslå ändringar i reservatsförslaget.
  • Synpunkterna och ändringsförslagen redovisas sedan för politikerna i de ansvariga nämnderna.

Varför planerar vi ett naturreservat i Hagsätra?

Trots att Hagsätraskogen är relativt liten finns det fler olika naturtyper och ett rikt växt- och djurliv där. Från Hagsätraskogen går flera spridningsvägar för växter och djur till andra skogsområden. Skogen används flitigt som strövområde av boende i Hagsätra och Huddinge, inte minst av skolor och förskolor.

Vi vill stärka den biologiska mångfalden

Syftet med att bilda ett naturreservat är att ge Hagsätraskogen ett starkare skydd. På så sätt kan staden stärka den biologiska mångfalden av växter och djur, till exempel äldre barr- och ädellövskog och vissa insekter, fåglar och svampar.

Staden vill också skydda och stärka området för rekreation och friluftsliv. Det finns till exempel planer på att koppla ihop Hagsätraskogen och Älvsjöskogen med en så kallad ekodukt.

Bakgrund till uppdraget

Kommunfullmäktige gav 2016 exploateringsnämnden i uppdrag att tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram ett förslag till naturreservat för Hagsätraskogen.

Beslut väntas år 2020/2021 

Kommunfullmäktige väntas fatta det slutliga beslutet om att inrätta reservatet år 2020/2021. Planeringen av naturreservatet pågår parallellt med utvecklingen av ny bostadsbebyggelse i Rågsved och Hagsätra. 

Uppdaterad