Ängsmark med omgivande träd i Rågsveds naturreservat. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat invigdes 2018. Det rymmer en mosaik av öppna ängsmarker, våtmarker, fuktlövskogar, ädellövsmiljöer och barrskogsklädda höjder.

Rågsveds naturreservat är 94 hektar stort varav 13 hektar är vatten. Stora delar av området visar spår av människors brukande av marken som präglat landskapet i flera hundra år. Här finns goda möjligheter till promenader, löpning, natur- och kulturupplevelser och vintertid även skidåkning.

Artrika våtmarker 

Området kring Kräpplaån och Magelungsdiket är en av Stockholms största våtmarker. Här finns ett rikt fågelliv med flera arter av både häckande och rastande fåglar, framförallt kring Kräppladikets inlopp. Reservatets våtmarksmiljöer utgör viktiga leklokaler och spridningsmiljöer för grodor, paddor och vattensalamandrar.

Sångare som ärtsångare och näktergal kan höras i våtmarken och även mindre vanliga arter som sävsparv och skäggmes gästar vassen. I den öppna vattenytan förekommer skäggdopping, vigg, snatterand och flera andra sjöfåglar. 

Fuktig lövskog 

I anslutning till våtmarkerna förekommer partier med fuktig lövskog. I fuktlövskogen finns rikligt med död ved i olika förmultningsstadier. Den döda veden utgör en viktig livsmiljö för flera mossor, lavar, insekter och svampar.

På liggande murkna trädstammar kan man hitta den sällsynta arten koralltaggsvamp. Fåglar och fladdermöss har ofta sina bohål i stående döda träd.

Ett välbevarat kulturlandskap 

Markerna kring före detta Snösätra torp användes under många år för odling, bete och slåtter, vilket skapade det öppna landskap vi ser idag. Torpet revs på 1970-talet och idag finns öppna ängsmarker och koloniområden på de gamla åkermarkerna.

Bete och slåtter håller landskapet öppet och bidrar till en rik kärlväxtflora. Koloniträdgårdarna erbjuder en mångfald av blommande örter, träd och buskar, vilket gynnar många insekter och fåglar.

Lummiga ädellövmiljöer 

På flera håll i reservatet finns inslag av ädellövskog. De gamla vidkroniga ekarna utgör rester av ett öppnare kulturlandskap med betande djur.

Gamla grova lövträd är viktiga livsmiljöer för många lavar, svampar och mossor samt för vedlevande insekter, som i sin tur utgör en viktig födokälla för många fåglar. På stammen och vid basen av riktigt gamla ekar kan man hitta de skyddsvärda svamparna ekticka och korallticka.

Gammal tallskog på höjderna

På höjderna växer hällmarkstallskog, med gamla grova tallar som utgör viktiga livsmiljöer för många arter. Flera fågelarter trivs i tallskogen, bland annat spillkråka, större hackspett och nötväcka.

Högt upp på stammen på gamla tallar växer tallticka. I barken och veden lever flera insektsarter, bland annat den sällsynta arten reliktbock, som är beroende av gammal, solbelyst tall.  

Bilder

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial 

Reservatsbroschyr (pdf, 4,4 MB, nytt fönster)

Reservatsskylt (pdf, 4,9 MB, nytt fönster)

Karta över cykelstråk (jpg, 2,3 mb, nytt fönster)

Karta (pdf, 5,4 MB, nytt fönster)

Skötselplan (pdf, 8,7 MB, nytt fönster)

Uppdaterad