Tillsyn och skötsel av naturreservat

Det är flera förvaltningar som ansvarar för arbetet med stadens naturreservat. I listan här nedanför kan du se vem som ansvarar för vad.

Ansvarsområden

 • Förvaltar naturreservaten, det vill säga ansvarar för skötsel och drift.
 • De ansvarar också för investeringar (med undantag för Igelbäcken och Hansta).

Har du frågor om skötsel och renhållning eller andra funderingar kring naturreservaten? Kontakta ansvarig stadsdelsförvaltning.

Bromma stadsdelsförvaltning

Ansvarar för Judarskogens, Kyrksjölötens samt östra delen av Grimsta naturreservat.

Telefon: 08-508 06 000 (växel)
E-post: bromma@stockholm.se

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Ansvarar för Årstaskogens och Rågsveds naturreservat.

Telefon: 08-508 14 000 (växel)
E-post: eav@stockholm.se

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Ansvarar för Älvsjöskogens naturreservat.

Telefon: 08-508 22 000 (växel)
E-post: hagersten-alvsjo@stockholm.se

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Ansvarar för västra delen av Grimsta naturreservat.

Telefon: 08-508 04 000 (växel)
E-post: hasselby-vallingby@stockholm.se

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Ansvarar för Flatens naturreservat och Nackareservatet i Stockholms stad.

Telefon: 08-508 15 000 (växel)
E-post: skarpnack@stockholm.se

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Ansvarar för Sätraskogens naturreservat.

Telefon: 08-508 24 000 (växel)
E-postskarholmen@stockholm.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn för kommunala natur- och kulturreservat. 

 • De kontrollerar att reservatens syften och föreskrifter efterlevs.
 • De arbetar med förebyggande tillsyn, vilket innebär att ge råd och information om bestämmelserna som skapar förutsättning för att reservatens syften ska kunna uppnås.
 • De följer upp dispenser, tillstånd och andra beslut som fattats med stöd av miljöbalken.

Syftet med tillsynen

I Stockholms stads naturreservat är det ofta många olika intressen som ska samsas och besökarna är många. Syftet med tillsynen är att:

 • Bevaka att olika aktiviteter vid och inom reservaten inte motverkar syften, bryter mot föreskrifter eller påverkar natur- och rekreationsvärden negativt.
 • Tillsynen ska verka för att stärka reservatens olika bevarandevärden och på olika sätt åskådliggöra dem för allmänheten.

Tillsynsrapport

Varje år redovisar miljöförvaltningen tillsynsarbetet i en rapport om reservaten. I tillsynsrapporten redogörs för hur reservaten "mår" och där beskrivs också vilka problem som uppstått under året samt hur man försökt lösa dem.

Har du frågor?

Kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 08-508 28 800 (växel)
E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

 • Trafikkontorets upplåtelseenhet hanterar upplåtelser av olika slag vid evenemang i naturreservaten.
 • Som arrangör ska du kontrollera om dispens/tillstånd krävs från föreskrifterna. Dessa ärenden hanteras enligt ordningslagen.
 • Ansökan skickas till polismyndigheten som remitterar ärendet till Trafikkontoret.
 • Trafikkontoret kontaktar ansvarig stadsdelsförvaltning och inhämtar yttrande.

Igelbäcken och Hansta

Trafikkontoret ansvarar även för skötsel, drift, och investering i Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat.

Har du frågor?

Kontakta Stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 08-508 27 200 (växel)
E-post: trafikkontoret@stockholm.se

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för bildande av naturreservat och behandlar dispens- och tillståndsansökningar. Beslut om dispens eller tillstånd fattas i stadsbyggnadsnämnden eller på delegation av kontoret.

Tänk på att om du ska göra en aktivitet eller ett arbetsföretag i naturreservatet måste du kolla upp om dispens eller tillstånd behövs.

Exempel på aktiviteter som behöver dispens eller tillstånd:

 • gräva och schakta både på land och i vatten
 • bygga hus
 • anlägga ridstig, bollplan, telemast eller odlingslotter
 • göra upp eld på ej anlagd grillplats
 • gå med okopplad hund.

Upplåtelser hanteras av Trafikkontoret.

Har du frågor?

Kontakta Stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 08-508 27 300 (växel)
E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Exploateringskontoret är markägare i naturreservaten och ansvarar för:

 • Framtagande av skötselplaner vid bildande av ett nytt reservat.
 • Inmätning och utmärkning av reservatet.
 • Initialt framtagande av informationsskyltar.

Har du frågor?

Kontakta exploateringskontoret.

Telefon:
08-508 28 800 (växel)
E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Uppdaterad