Mängder med vitsippor. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Hansta naturreservat

Hansta naturreservat bildades 1999 . Hansta är ett vackert och mångformigt natur- och odlingslandskap som utgör en del av Järvafältet. Här kan man följa människans liv från bronsåldern fram till 1950-talet.

Från förhistorisk tid finns gravfält, boplatser, stensträngar, skålgrop och ett ovanligt omfattande fossilt odlingslandskap. Man kan på ett påtagligt sätt se människan och naturens samspel genom tiderna.

I Hanstaskogen kan du ströva genom både gammal urskogsliknande barrskog och lundar med hassel och flerhundraåriga ekar. Om våren är skogsbackarna klädda av mattor med blåsippor och vitsippor medan svampplockning är en av höstens lockelser.

År 2014 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att upphäva fyra procent av naturreservatets yta för att Trafikverket skulle kunna bygga E4 Förbifart Stockholm. Som villkor för upphävandet beslutade kommunfullmäktige att Trafikverket skulle genomföra kompensationsåtgärder i Hansta. En av dessa kompensationsåtgärder var att skapa ett tillgängligt entréområde för naturreservatsbesökare – Hansta Hage.

Landskapsparken blev klar i slutet av 2022 och gör det lättare att ta sig till naturreservatet. Parken består av öppna ytor, gångvägar och parkbänkar för att människor ska kunna nyttja området bättre. Vid parken finns också en grillplats. Hansta Hage förbättrar också naturmiljöer för bland annat den mindre och större vattensalamandern genom tre nya dammar och för sandlevande insekter, genom sydvända sandslänter.

Ek- och hassellundar

Fornlämningsområdena sammanfaller ofta med äldre hagmarker som idag utvecklats till lundar. Ek- och hassellundarna i skogen norr om Hägerstalund är särskilt vackra att promenera igenom i maj när stora mattor med vit- och blåsippor breder ut sig mellan ekjättarna.

Dessa lundar har högt biologiskt värde och hyser bland annat den mycket sällsynta taggiga hjorttryffeln, med underjordiska fruktkroppar som lever i symbios med hassel. De gamla ekbestånden utgör även viktiga livsmiljöer för vedlevande insekter, varav många arter idag är hotade i landet.

Varierad skogsmark

Skogsmarken är varierad vilket bidrar till naturupplevelsen. En stor del består av hällmarker omgiven av trolsk naturskog med grova träd och fallna stammar. I öster har skogen karaktär av lättillgänglig friluftsskog. I ett område ger den grova tallskogen ett mäktigt intryck av en stor pelarsal och uppe på Astrid Lindgrens Berg finns en sten signerad av författarinnan, som var engagerad i skyddet av området

Järvaleden

I Hansta finns möjlighet att vandra, åka skidor, cykla och i området bedrivs också en betydande ridverksamhet. Genom Hansta sträcker sig vandringsleden Järvaleden och naturstigen Hanstaleden, som har goda förbindelser med övriga Järvafältet. Rådjur, hare och räv förekommer och har du tur kan du även få syn på en älg.

Fåglar

För den fågelintresserade finns goda möjligheter att få se arter som ormvråk, törnskata, steglits, gulsparv och korp samt ibland även göktyta, nötkråka och mindre hackspett. Uppe i norr vid gränsen mot Sollentuna finns Väsby Sjöäng, en restaurerad våtmark med ett rikt grod- och fågelliv, som betas av kor. På vårarna spelar enkelbeckasiner och skogssnäppor över sjöängen.

Svamp

Hanstaskogen är en förnämlig lokal för svampplockning och här hittar du hundratals olika arter av både ätliga svampar och sådana som "bara" är vackra eller spännande att se på. Den stora mängden död ved i reservatet är ett ovanligt inslag i dagens skogslandskap och en grogrund för många sällsynta vedsvampar och insekter.

Hägerstalund

Hägerstalund med dess askalléer, park- och dammanläggningar är kulturhistoriskt intressant. I gårdsbyggnaden finns också ett värdshus. Under de närmaste åren kommer staden att rusta upp Hägerstalundsområdet för att göra landskapet mer attraktivt och tillgängligt som entré till naturreservatet. Hansta utgör en stor del av Igelbäckens tillrinningsområde och gränsar till Igelbäckens kulturreservat. Delar av Hansta är även skyddat som så kallat Natura 2000-område.

Bildgalleri

Följ oss på Facebook

Naturkartan

Informationsmaterial

Reservatsbroschyr (pdf)

Reservatsskylt (pdf)

Hansta hage skylt (pdf)

Karta över cykelstråk (jpg)

Skötselplan (pdf)

Biotopkarta (jpg)

Guide till tystnaden

I Guide till tystnaden finns det i varje naturområde två möjliga promenadslingor som knyter samman områdets platser. Sammanlagt handlar det om 65 platser. 

Hitta hit

Hansta når du enklast söderifrån med tunnelbana och promenad. Du kan även nå Hansta via promenad från de angränsande naturreservaten Östra och Västra Järvafältet. Det finns tre entréer med informationsskyltar.

  • Cykel: Det finns regionala cykelstråk som ansluter från Igelbäcken kulturreservat och Akalla. Härifrån kan man cykla på grusvägar genom reservatet och nå till exempel de angränsande naturreservaten. Liksom i stadens övriga reservat är stigar och vissa av vägarna inom reservatet endast till för gående.
  • Tunnelbana: Med tunnelbanans blå linje kommer du till slutstationen Akalla. Från Akalla är det cirka 800 meter att gå genom bebyggelsen och sedan via gång- och cykelväg under Akallavägen i riktning mot Hägerstalunds värdshus.
  • Buss: Närmaste busshållplatserna är Mariehamnsgatan och Tavastehusgatan. Därifrån är det några hundra meters promenad till reservatet.
  • Bil: Det finns en stor besöksparkering vid Barkarby motorstadium, mitt emot Hägerstalunds värdshus. Du når parkeringen via Akallalänken, väg 275, sväng mot Hägerstalund. Det finns även möjlighet att parkera i de angränsande naturreservaten Östra och Västra Järvafältet och promenera till Hansta.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad