Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

Parkskötsel

Vi vill skapa långsiktigt hållbara parker med plats för fler parkbesökare. Det kan till exempel handla om att få fram gräsytor som tål ett högre slitage, eller att använda miljövänliga maskiner i arbetet.

Stadens befintliga parker vårdas och utvecklas på bästa sätt utifrån hur parken används och ser ut. Med fler invånare i staden blir också trycket på stadens gröna rum större.

En viktig utmaning är att skapa parker som både lockar många besökare och klarar av det slitage som besöken innebär. Välbesökta parker leder också till större behov av skötsel och upprustning av stadens parker. Ansvaret för stadens parker, natur och vatten ligger på flera av stadens förvaltningar och bolag.

Skötsel av stadens parker

En skräpkorg ska tömmas så ofta det behövs och ska aldrig vara överfull. Staden har en 24-timmarsregel som anger att en överfull skräpkorg ska vara tömd inom ett dygn efter att anmälan kommit in till entreprenören.

Staden jobbar med ständiga förbättringar av renhållningen i våra parker så att de upplevs trivsamma och trygga. Det kan handla om att byta ut gamla skräpkorgar till nya och större, eller se över placeringen av skräpkorgarna så att de står där behovet är som störst.

Snöröjning och halkbekämpning utförs på de större kommunikationsstråken i parker och i trappor anslutna till dessa. Övriga parkvägar och trappor i parkerna vinterunderhålls inte.

När snön har smält vårstädas stadens parker. Skräp, kvistar och andra föremål städas bort. Vinterns sandningssand sopas bort från gångvägar och trappor. Stränder ses över och strandkanterna rensas.

Under sommarhalvåret genomförs regelbundet klippning av gräsytor och gräskanter, skötsel av perenner (fleråriga växter) och annueller (ettåriga växter) samt rensning av ogräs (till exempel jätteloka). En gång per säsong klipps häckar.

På hösten tas löven bort som fallit i parkerna. Lövstädningen genomförs med hjälp av lövblåsar och andra maskiner. Löven omvandlas till kompostjord.

Varje år besiktigas säkerheten vid alla stadens allmänna lekplatser. Besiktningarna görs av en oberoende besiktningsman enligt svensk standard för lekredskap och stötdämpande underlag. Eventuella allvarliga fel åtgärdas omgående. Övriga eventuella fel och brister ska åtgärdas inom tre månader. Utöver den årliga säkerhetsbesiktningen genomförs löpande kontroller av lekplatserna.

Tänk på att de stötdämpande fallunderlagen som finns under lekutrustningen inte fungerar vintertid när det är snö och is.

Vattnet i plaskdammarnas renas i ett reningsverk och kloreras. För att hålla en god vattenkvalitet stängs plaskdammarna av för rengöring och vattenbyte varannan vecka. Dagligen mäter vi kvaliteten på vattnet och tar bort skräp och annat som hamnat i plaskdammarna.

Inför varje säsong gör dykare en bottensyn inom badområdet och eventuella föremål tas bort. Sand på stranden fylls på efter behov och bojlinor som avgränsar badområdet och eventuella bryggor läggs ut. Om permanenta toaletter saknas på badplatsen ställs sommartoaletter ut.

Prover på vattenkvaliteten tas regelbundet. Resultatet av provtagningarna finns att läsa på badplatsen och på vår webbplats. 

Parkträdens mående kontrolleras regelbundet av utbildade arborister (trädexperter). Trädvård prioriteras särskilt i anslutning till lekplatser och i stadens mest besökta parker. Det kan till exempel handla om borttagning av torra grenar i trädens kronor. Om trädens tillstånd är väldigt dåligt kan ibland hela träd behöva tas bort och ersättas.

Mer information

Uppdaterad